Vzdělávací systém PUK

Základním cílem Gymnázia ALTIS je rozvoj rozumových schopností a osobnosti každého žáka pomocí systému PUK. Proč PUK? Ten přece neodmyslitelně patří ke hře zvané lední hokej. A v této hře je Česká republika neuvěřitelně úspěšná. Jsme mistři Evropy, mistři světa, a dokonce i olympijští vítězi. I žáci mají po absolvování Gymnázia ALTIS šanci být takto úspěšní, může je znát celý svět! Rádi Vás ve zkratce provedeme celým systémem.

PUK

POZNEJ!

Poznávání je základním kamenem rozvoje rozumových schopností i osobnosti každého žáka. Naši žáci jsou prováděni poznávacím procesem různými metodami a cestami. Poznávají ve školní třídě, na exkurzích, naukových pobytech, výstavách i různých školních akcích. Poznávají všemi svými smysly, zapojí hlavně uši, oči i hmat. Tyto principy pomáhají zvládat všechny nástrahy gymnaziálního vzdělávání různým typům žáků.
Poznávají ale také naši učitelé. Jak by mohli efektivně vyučovat každého žáka bez jeho zevrubného poznání? Na poznání používáme různé metody . Pozorování je nejobvyklejší. Na detailnější poznávání ovšem používáme evaluaci, a to vnitřní i vnější. Evaluace nám zrcadlí efektivitu vyučovacího procesu, pomáhá nám ho účinně korigovat a dává zpětnou vazbu žákům. Pro lepší orientaci uvádíme stručný popis prováděné evaluace.

ROČNÍKNÁZEV EVALUACECO SE ZJIŠŤUJEOBLAST EVALUACE
PrimaSCIO (vnější)OSP (Obecné studijní předpoklady), ČJ, MArozumové schopnosti
Škola (vnitřní)ČJ, M, AJrozumové schopnosti
Škola (vnitřní)Test smyslového vnímání Test temperamentuosobnost
SekundaSCIO (vnější)OSP, ČJ, MA, AJrozumové schopnosti
Škola (vnitřní)Malá maturita nanečistorozumové schopnosti
Škola (vnitřní)Test smyslového vnímaní Test temperamentuosobnost
TercieSCIO (vnější)OSP, ČJ, MA, AJrozumové schopnosti
Škola (vnitřní)Osobnostní dotazníkosobnost
Škola (vnitřní)Test profesionální orientaceosobnost, motivace
Škola (vnitřní)Test smyslového vnímání Test temperamentuosobnost
Škola (vnitřní)Hodnotící pohovorrozumové schopnosti, osobnost, poradenství ohledně strategie učení
KvartaSCIO (vnější)OSP, ČJ, MA, AJrozumové schopnosti
Škola (vnitřní)Malá maturitarozumové schopnosti
Škola (vnitřní)Test smyslového vnímání Test temperamentuosobnost
Škola (vnitřní)Strukturovaný test inteligencerozumové schopnosti
KvintaSCIO (vnější)OSP, ČJ, MA, AJ, BI, FY, CH, DĚ, ZE, ZSVrozumové schopnosti
SextaŠkola (vnitřní)Ústní maturita nanečistorozumové schopnosti
SeptimaSCIO (vnější)OSP, ČJ, MA, AJ, BI, FY, CH, DĚ, ZE, ZSVrozumové schopnosti (přidaná hodnota proti stavu v kvintě)
OktávaŠkola (vnitřní)Strukturovaný test inteligencerozumové schopnosti
Škola (vnitřní)Osobnostní dotazníkosobnost
Škola (vnitřní)Profesionální orientacemotivace
Škola (vnitřní)Hodnotící pohovorrozumové schopnosti, osobnost, poradenství ohledně přihlášky na VŠ

UTŘIĎ!

Všechny získané znalosti, schopnosti a dovednosti je třeba zařadit do určitého systému. Tento systém pomáhají vytvářet všichni vyučující, a to ve všech předmětech. Jak nám jednotlivé předměty pomáhají utřídit si veškeré poznatky?

PŘEDMĚTYNAŠE FILOZOFIE
Český jazyk a literaturaNaučit žáky nejenom gramatická pravidla, ale také schopnost porozumět textům a umět z nich vyvozovat logické závěry a rozvíjet schopnost vyjádřit své myšlenky písemnou formou. Proto také je do tohoto předmětu integrován kurz „Umění učit se“, „Knihovnický kurz“.
Anglický jazykNaučit žáky v tomto jazyce komunikovat, číst i psát. Připravit žáky ke zkouškám typu FCE, CAE, TOEFL (popřípadě další), které otevírají dveře na zahraniční univerzity.
Španělský jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Ruský jazykNaučit žáky v těchto jazycích komunikovat, číst i psát a připravit je na příslušné mezinárodní zkoušky.
MatematikaNaučit žáky logicky myslet, rozvíjet analytické a kritické myšlení, a to vše formou, která respektuje žákův učební styl.
Informatika a výpočetní technikaNaučit žáky pracovat s výpočetní technikou na uživatelské úrovni tak, aby ji mohli bez problémů využít ve své školní i mimoškolní praxi. Důležitým prvkem je také používání „elektronického indexu“, jehož součástí je nejenom možnost online seznámení s aktuálním stavem hodnocení, ale i přístup ke všem podstatným informacím ze života školy včetně přístupu ke studijním textům.
Základy společenských věd (humanitní výchova)Naučit žáky nejenom faktickým poznatkům těchto oborů, ale na tomto podkladě naučit žáky komunikovat, sledovat aktuální dění, vychovávat poučené občany a chápat události v kontextech.
DějepisNaučit žáky především vnímat dějinné souvislosti a schopnost vzít si z historie poučení do současného života.
Biologie (přírodopis)Naučit žáky tomuto oboru formou badatelských hodin, problémového vyučování, experimentů či dlouhodobých projektů.
FyzikaNaučit žáky fyziku formou přístupnou, která ukáže tento vědní obor jako velmi praktický a nesmírně vzrušující.
ChemieNaučit žáky v chemii nejenom základy tohoto vědního oboru, ale předvést ho také jako obor spojený s naším každodenním životem.
Hudební a výtvarná výchovaNaučit žáky vnímat výtvarná a hudební díla, nechat tato díla na žáky působit v celé jejich komplexnosti. Při těchto aktivitách maximálně rozvíjet pravou hemisféru.
Tělesná výchovaNaučit žáky se pravidelně hýbat, maximální individualizace. Součástí jsou také seznamovací kurzy, stmelovací kurzy, lyžařské kurzy a vodácké kurzy, GO pobyty.
Výchova ke zdraví, Člověk a svět práce (nižší stupeň víceletého gymnázia)Naučit žáky se orientovat ve velmi praktických tématech.

KONEJ!

K čemu by bylo veškeré snažení jak ze strany vyučujících, tak ze strany žáků, kdyby nevyústilo v praktickou činnost (konání), které potvrdí získané znalosti, dovednosti a schopnosti?

SUBJEKT ZMĚNYNAŠE FILOZOFIE ZMĚNYPOŽADOVANÉ
VLASTNOSTI
ŽákNaučit žáky vnímat proces učení jako celoživotní proces. Všechny poznatky se žáci nejenom naučí, ale také dovedou v praxi aplikovat. To se týká rozvoje kognitivních (rozumových) schopností, ale i žákovy osobnosti.Z těchto dvou bodů také plynou vlastnosti žáků (ale také i učitelů) gymnázia, které považujeme za cílový stav.

Komunikativní

Samostatný

Odpovědný

Efektivní

Pozitivní

Loajální

Odolný

Sebevědomý

Sociálně citlivý

Slušný
Žák a vnější prostředíNaučit žáky respektovat fakt, že žijeme v určitém sociálním, ale i přírodním prostředí. Z toho pak odvozujeme normy chování a vystupování jak ve vztahu k ostatním lidem, tak ve vztahu k přírodnímu prostředí.

Rozvoj rozumových schopností a osobnosti lze pozorovat na každém kroku. Při vstupu na naše gymnázium v 11 letech jsou tito na prahu svého nejbouřlivějšího rozvoje. Vidíme, jak se z nich pomalu stávají osobnosti. Naučí se komunikovat, nebát svůj názor prezentovat a hlavně obhájit. Ano, obhájit pomocí svých výborných znalostí a precizně vytrénované logiky. A dokonce velmi dobře dokáží tyto činnosti provádět i v cizích jazycích. Nemůže být tedy pro nikoho velkým překvapením, že úspěšnost vstupu na VŠ je díky systému PUK 100%. Asi také příliš nepřekvapí, že studují i na zahraničních univerzitách. Věříme, že mnozí z nich se dostanou ještě dále, ať již si vyberou jakýkoliv obor. Budou úspěšní a uznávaní, možná jejich jméno bude znát celý svět. Ať tedy žije náš unikátní systém!

Kontakty

Gymnázium ALTIS

Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00 

mobil: 605 259 075

email: vedeni@altis.cz (preferovaná komunikace)

datová schránka: 9x4uafp

Kudy k nám