Výuka angličtiny

1. Míříme výš než ostatní 

Na Gymnáziu ALTIS používáme k mapování pokroku žáků Společný evropský referenční rámec Evropské unie (SERR). 
V každém sudém ročníku absolvují naši žáci tzv. maturitní generálku, ve které musí dosáhnout určité úrovně. V sekundě A2, v kvartě B1 a v sextě B2. Pro testování využíváme tzv. pre-tests (testy nanečisto) zkoušek Cambridge English (KET, PET, FCE for schools). Tyto testy jsou vyhodnocovány naší partnerskou organizací Cambridge PARK, což je autorizované centrum zkoušek Cambridge English. Naše pokroky jsou tedy vždy objektivně prokazatelné! 

Úrovně SERRNázvy zkoušek Cambridge
A1YLE
A2KET
B1PET
B2FCE
C1CAE
C2CPE

A1:

Žáci mají dosáhnout podle RVP (Rámcový vzdělávací program MŠMT) na prvním stupni základní školy (1. – 5. ročník) – ne vždy na ní někteří naši primáni jsou. 

A2:

Žáci mají dosáhnout podle RVP na druhém stupni základní školy (6. – 9. ročník – tuto úroveň dosahují naši sekundáni (tzn. vrstevníci žáků 7. ročníku ZŠ), a to i ti, kteří přišli s velmi slabou znalostí AJ. 

B1:

Je úroveň státní maturity, tzn. cílová úroveň maturanta na české střední škole – úroveň našich kvartánů (tzn. vrstevníků žáků 9. ročníků), naši čtrnáctiletí žáci by tedy již mohli odmaturovat ve státní maturitě, a to ne proto, že by tato úroveň byla tak nízká, ale proto, že naše výuka je tak vynikající a dokážeme s žáky dělat velké pokroky. Odpovídá zkoušce Cambridge PET. 

B2:

Je minimální cílová (maturitní) úroveň na Gymnáziu ALTIS. Odpovídá zkoušce Cambridge FCE. 

C1:

Této úrovně dosahují na Gymnáziu ALTIS některé více jazykově nadané skupiny. Odpovídá zkoušce Cambridge CAE. 

2. Připravujeme na zkoušky Cambridge

Prestižní zkoušky Cambridge English existují již 100 let. Jsou nejrozšířenější a nejuznávanější kvalifikace pro studenty angličtiny. Ročně je složí více než 4 miliony lidí po celém světě ve více než 135 zemích světa. Pokrývají všechny čtyři jazykové dovednosti – poslech, mluvení, četbu a psaní a posuzují schopnost kandidátů používat různých gramatických vazeb a funkcí v autentických životních situacích. Zkoušky Cambridge English otevírají cestu do světa a startují úspěšnou kariéru. Gymnázium ALTIS je partnerskou školou autorizovaného zkouškového centra Cambridge PARK, jehož prostřednictvím naši studenti mohou za zvýhodněných podmínek zkoušky absolvovat. Příprava na ně tvoří neoddělitelnou část výuky.

3. Máme skvělý pedagogický tým

Všichni profesoři AJ prochází přísným dvoukolovým výběrovým řízením. Každý uchazeč musí předvést ukázkové hodiny. Profesor AJ musí mít výborné vzdělání opravňující jej k výuce tohoto jazyka a také mezinárodní certifikáty minimálně úrovně C1, nebo C2. Stane-li se členem týmu Gymnázia ALTIS, má možnost se dále vzdělávat a pracovat na svých metodických dovednostech. K tomu mimo jiné využíváme i partnerskou organizaci Cambridge PARK. Metodicky precizní hodiny vedené českým učitelem jsou v každé třídě doplňovány kvalitním rodilým mluvčím z Velké Británie, čímž vzniká velmi efektivní kombinace. 

4. Víme, jak vypadá úspěšná hodina

Existuje nespočet metod a přístupů k výuce jazyka. Na Gymnáziu ALTIS věříme, že znát jazyk neznamená se s ním jenom dorozumět, ale jde také o to jazyk používat kultivovaně a pregnantně. K tomu je potřeba mít v repertoáru širokou slovní zásobu, ale také ovládat různé gramatické jevy. Ve výuce má bezpochyby své místo schopnost komunikace, která je podpořena i tím, že v hodinách AJ používáme výhradně cílový jazyk. Naše hodiny AJ jsou tedy uspořádané tak, aby žádná dovednost nezůstala stranou. Učíme se porozumět textu (Reading), používat adekvátní gramatické a lexikální prostředky (Use of English), porozumět mluvenému projevu (Listening), napsat text (Writing) a samozřejmě také hodně mluvíme (Speaking). Od primy už proto naše studenty systematicky připravujeme na mezinárodní zkoušky Cambridge English, které všechny výše zmíněné dovednosti testují.

5. Co je menší, to je efektivní 

Každá třída je rozdělena do dvou skupin, průměrně máme tedy ve skupině 7 – 12 žáků. To vytváří nadstandardní výukové prostředí, v němž je poskytován prostor věnovat se potřebám všech zúčastněných. Kromě toho to znamená, že každý žák se musí zapojit, protože v našich jazykových učebnách se v tomto počtu opravdu není kam schovat.

6. Čas není proti nám 

Při tvorbě našeho kurikula jsme na dotaci anglických hodin nešetřili. Proč také! Anglický jazyk pro nás je a vždy bude prioritou. Na nižším stupni je dotace hodin AJ týdně následující: prima – 4 hodiny, sekunda – 5 hodin, tercie – 4 hodiny a kvarta – 5 hodin. Zajímavé je, že celkový počet hodin anglického jazyka za celý nižší stupeň je 18, českého jazyka pak 17. Na angličtinu máme tedy dokonce více času než na jazyk český. Na vyšším stupni je týdenní dotace následující: kvinta – 4 hodiny, sexta – 4 hodiny, septima- 4 hodiny a oktáva – 6 hodin. Celkový počet hodin anglického jazyka na vyšším stupni je 17, českého jazyka 16. 

7. Rádi soutěžíme

Naši nejlepší žáci často a hrdě reprezentují ALTIS v anglických soutěžích. Z těchto soutěží se vrací úspěšní. Naše úspěchy v tomto i minulém roce můžete sledovat na aktualitách webových stránek.

8. A na závěr… Bez práce nejsou koláče

Za vynikajícími výstupy v AJ stojí u každého žáka, ale i profesora, několikaletá, opravdu tvrdá práce. Cizí jazyk se člověk nemůže naučit, nevěnuje-li mu dostatek času a energie. Proto mají žáci s přípravou na hodinu angličtiny vždy co dělat. Píšeme testy, zkoušíme ústně, tvoříme eseje, prezentujeme a projektujeme každý týden. Průměrný počet známek u žáka v elektronickém indexu za pololetí je patnáct! Ano, není to vždy jednoduché, ale přináší to prokazatelně výsledky.

Kontakty

Gymnázium ALTIS

Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00 

mobil: 605 259 075

email: vedeni@altis.cz (preferovaná komunikace)

datová schránka: 9x4uafp

Kudy k nám