Výchovný systém ESA

Výchovná strategie Gymnázia Altis vychází z myšlenky domova jako místa důvěry, bezpečí a vzájemné podpory. Škola se na dlouhou dobu stane druhým domovem žáka, a musí se proto postarat o jeho kvalitní výchovu a bezpečí .

Jen z takového místa mohou vstupovat do společnosti opravdová osobnostní Esa! 

ESA

Empatie

je základním předpokladem vzájemného respektu, naslouchání. Vcítit se do druhého, vnímat, že svět se netočí jen kolem mého ega – to je velká karta pro hru, které se říká život! 

Socializace

jako proces začleňování se do společnosti se neobejde bez jasných a funkčních pravidel, a protože jsme školou komunitní, není myslitelné, aby taková pravidla nevycházela z dialogu a přesvědčení o kolegialitě v týmu. Každá hra má svá pravidla! 
Podrobněji se těmto výchovným strategiím v programu Gymnázia Altis a jejich evaluaci věnuje následující tabulka:

NÁZEV EVALUACECO SE ZJIŠŤUJEOBLAST EVALUACEROČNÍKY
Seznamovací pobytKompozice skupiny, míra adaptace, motivace pro týmovou práci.Komunikační schopnosti, skupinové hodnoty.Prima
GO - pobytKompozice skupiny, Sociometrický dotazník.Dovednosti pro spolupráci, prevence konfliktů, hraní rolí, vzájemné hodnocení.Kvarta
Zahraniční exkurzeDiagnostika vztahů ve skupině. Test multikulturních postojů.Kooperace, komunikační schopnosti.Všechny ročníky
SpolečenstvíRealizace průřezového tématu Osobnostní a sociální výchova a výchovných strategií.Týmová spolupráce, vzájemné hodnocení, komunikační dovednosti.Prima, sekunda
Třídní programVýchovné strategie podle pozorování a další diagnostiky třídního profesora.Sebepojetí a seberegulace, skupinové hodnoty.Všechny ročníky
Preventivní programDotazník třídního klimatu. Aktivity prevence závislostí a jejich diagnostické výstupy.Seberegulace, zvládání zátěžových situací.Všechny ročníky
Mimoškolní programVlastní systém volnočasových aktivit pro budování neformálních skupin - hodnoticí výstupy.Komunitní interakce, rozvoj sociálních dovedností a komunikace.Všechny ročníky
KonzultacePohovor s třídním profesorem. Pohovor s výchovnou poradkyní.Sebepojetí a sebepoznání.Všechny ročníky
ProjektyHumanitní výchova, ZSV, DĚ, projekty týmové spolupráce.Týmová spolupráce, vzájemné hodnocení, komunikační dovednosti.Prima, sekunda, tercie, kvarta, kvinta

Angažovanost

pro věci veřejné, pro pomoc potřebným a pro vlastní celoživotní vzdělávání vnímáme jako devizu z nejvzácnějších: budování vlastních přátelských a partnerských vztahů, „projekt „ rodiny je přeci celoživotní výzvou k zodpovědnému a obětavému hledání toho dobrého pro druhé. 

Gymnázium Altis svůj výchovný program neskrývá v rukávu, naše ESA jsou vyložena přímo a s jasným cílem. 

V našem výchovném systému stále přibývají programy zaměřené na rozvoj občanské kompetence; mezi nejoblíbenější například patří: 

PROGRAMNAŠE FILOSOFIEOBLAST ANGAŽOVANOSTI
Projekt Jeden svět na školách - Příběhy bezprávíUčíme žáky rozlišovat, klasifikovat a pojmenovávat netolerantní jednání a zdůvodňovat jejich škodlivost; projekt předpokládá týmovou přípravu besed, filmových projekcí, dramatizací a výstavy, plánování a realizaci celodenního programu, určeného mj. rodičům a širší veřejnosti.Obecně prospěšná společnost; občanský sektor. Lidská a občanská práva.
Projekt Adopce na dálkuPodporujeme žáky v realizaci charitativních aktivit, stimulujeme tak dlouhodobou vnitřní motivaci pro zájem o občanský sektor.Charitativní činnost /sbírka/.
Veletrh ročníkových pracíUmožňujeme žákům prezentovat výstupy celoroční samostatné badatelské práce; projekt žáky učí spolupracovat s externími institucemi, plánovat a realizovat problémová zadání a předně kultivovaně vyložit výstupy ročníkové úlohy.Celoškolní projekt - škola jako instituce v obci, regionu. Média. Vědecké instituce.
Studenti čtou a píší novinyFormou "hraní rolí" studentům přibližujeme principy publicistiky a zpravodajství tištěných médií, motivujeme je pro pravidelnou reflexi aktuálního dění ve společnosti.Média
Projekt Multikulturní výchovySpolupracujeme s organizací Člověk v tísni - učíme žáky vymezovat společenské stereotypy /např. o národnostních menšinách/ jako problémová témata, rozebíráme jejich prvky a konfrontujeme je s normami. Projekt je realizován mj. exkurzí do zahraničí, resp. prožitkovým učením v prostředí "cizí" země.Občanský sektor. Oblast lidských a občanských práv /příslušné instituce státního sektoru, např. MVČR, MŠMT/.
Projekt Výchovy demokratického občanaPodrobně představujeme mechanismy fungování politiky a občanského sektoru; projekt uzavírá návštěva Poslanecké sněmovny PČR a následné reflexe.Občanství - formování demokratického občana. Politické strany. Občanské organizace. Samospráva a státní správa.
Projekt Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostechCeloroční projekt pro výchovu k evropanství - exkurzi do Evropského domu a výjezd do zahraničí; inspirujeme žáky k poznávání možností studia a práce v Evropě.Instituce evropské integrace
Projekt Historie naší školy a oslavy 20. výročí vzniku Gymnázium AltisMotivujeme žáky k recepci aktuálního dění v regionu, podporujeme jejich patriotismus a hrdost na vlastní školu.Městská část

Kontakty

Gymnázium ALTIS

Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00 

mobil: 605 259 075

email: vedeni@altis.cz (preferovaná komunikace)

datová schránka: 9x4uafp

Kudy k nám