Učební plány

Kurikulum, Vzdělávací program Gymnázia ALTIS, tzn. Školní vzdělávací program podle RVP ZV a Mimoškolní vzdělávací program Gymnázia ALTIS, je přístupný veřejnosti v úředních hodinách zástupkyně ředitelky, tj. v pracovní dny od 7.00 do 7.45 hod. a od 13.15 do 14.00 hod. v kanceláři školy. Zájemci se mohou seznámit s dokumentem po vzájemné dohodě kdykoliv.

Učební plán

Osmileté gymnázium – všeobecná větev – nižší stupeň 

VZDĚLÁVACÍ OBLASTIVZDĚLÁVACÍ OBORI.II.III.IV.Celkem
Jazyk a jazyková komunikaceČeský jazyk a literatura544417
Anglický jazyk455518
Matematika a její aplikaceMatematika444416
Člověk a společnostHumanitní výchova423312
Člověk a přírodaZeměpis21227
Fyzika11225
Chemie --224
Přírodopis13117
Člověk a zdravíVýchova ke zdraví11--2
Tělesná výchova22228
Informační a komunikační technologieInformatika a výpočetní technika11114
Umění a kulturaHudební výchova11114
Výtvarná výchova21226
Člověk a svět práceČlověk a svět práce11--3
Disponibilní dotaceDruhý cizí jazyk-3339
Celková dotace k výuce29303232122

Poznámky a vysvětlivky: 
RVP – rámcový vzdělávací program

Učební plán

Osmileté gymnázium – všeobecná větev – vyšší stupeň 

Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory
Předpis RVP1. roč. kvinta2. roč.
sexta
3. roč.
septima
4. roč.
oktáva
Celkem
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura12443617
Cizí jazyk12444618
Další cizí jazyk12333413
Matematika a její aplikace10444416
Člověk a příroda
Fyzika36322-40
Chemie36222-40
Biologie36223-40
Geografie36213-40
Geologie36INTINTINT-40
Člověk a společnost3640
Občanský a společensko vědní základ36222240
Dějepis36122140
Člověk a svět práceXINT
Umění a kultura44
Hudební obor11--
Výtvarný obor11--
Člověk a zdraví88
Tělesná výchova2222
Výchova ke zdravíXINT
Informatika a informační a komunikační technologie
Informatika a výpočetní technika421-14
Volitelné vzdělávací aktivity813
Volitelná aktivita 1222-
Volitelná aktivita 2222-
Volitelná aktivita 3-22-
Volitelná aktivita 4-22-
Volitelná aktivita 5---3
Volitelná aktivita 6---3
Volitelná aktivita 7---3
Průřezová témataXX
Celková povinná časová dotace13235353429133

Volitelné aktivity
1. ročník (kvinta)
Volitelná aktivita 1 – Člověk a společnost
Volitelná aktivita 2 – Matematický seminář
Studenti si volí jednu aktivitu. 
2. ročník (sexta)
Volitelná aktivita 3 – Umění a média
Volitelná aktivita 4 – Ekonomie a management
Studenti si volí aktivitu 1 a 3 nebo 2 a 4.
3. ročník (septima)
Volitelná aktivita 3 – Umění a média
Volitelná aktivita 4 – Ekonomie a management
Studenti si volí aktivitu 1 a 3 nebo 2 a 4
4. ročník (oktáva)
Volitelná aktivita 5 – Přírodovědný základ
Volitelná aktivita 6 – Občanský základ
Volitelná aktivita 7 – Matematicko fyzikální semínář

Učební plán

Osmileté gymnázium – všeobecná větev – vyšší stupeň – integrované předměty

Vyučovací předmět1.roč.
kvinta
2. roč.
sexta
3. roč.
septima
4. roč.
oktáva
Celkem
Biologie
z toho INT Výchova ke zdraví--0,8-0,8
Geografie
z toho INT Geologie0,5---0,5
Občanský a společenskovědní základ (OSZ)
z toho INT Výchova ke zdraví--0,2-0,2
z toho INT Člověk a svět práce--0,30,71,0
Tělesná výchova
z toho INT Výchova ke zdraví-----
Souhrn
Člověk a svět práce--0,30,71
Geologie0,5---0,5
Výchova ke zdraví--1,0-1,0

Poznámka: 
INT – předmět je integrován. 

Kontakty

Gymnázium ALTIS

Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00 

mobil: 605 259 075 nebo 033 

email: vedeni@altis.cz

Kudy k nám