Učební plány

Kurikulum, Vzdělávací program Gymnázia ALTIS, tzn. Školní vzdělávací program podle RVP ZV a Mimoškolní vzdělávací program Gymnázia ALTIS, je přístupný veřejnosti po vzájemné dohodě kdykoliv v kanceláři školy.

Učební plán

Osmileté gymnázium – všeobecná větev – nižší stupeň

Plán platný pro primu, sekundu a tercii v roce 2023/2024.

VZDĚLÁVACÍ OBLASTIVZDĚLÁVACÍ OBORI.II.III.IV.Celkem
Jazyk a jazyková komunikaceČeský jazyk a literatura544417
Anglický jazyk454518
Matematika a její aplikaceMatematika444416
Člověk a společnostHumanitní výchova423312
Člověk a přírodaZeměpis11226
Fyzika11125
Chemie -1225
Přírodopis22217
Člověk a zdravíVýchova ke zdraví11--2
Tělesná výchova22228
Informační a komunikační technologieInformatika a výpočetní technika11114
Umění a kulturaHudební výchova11114
Výtvarná výchova21126
Člověk a svět práceČlověk a svět práce111-3
Disponibilní dotaceDruhý cizí jazyk-3339
Celková dotace k výuce29303132122

Osmileté gymnázium – všeobecná větev – nižší stupeň

Plán platný pro kvartu v roce 2023/2024.

VZDĚLÁVACÍ OBLASTIVZDĚLÁVACÍ OBORI.II.III.IV.Celkem
Jazyk a jazyková komunikaceČeský jazyk a literatura544417
Anglický jazyk454518
Matematika a její aplikaceMatematika444416
Člověk a společnostHumanitní výchova423312
Člověk a přírodaZeměpis21227
Fyzika11125
Chemie --224
Přírodopis13217
Člověk a zdravíVýchova ke zdraví11--2
Tělesná výchova22228
Informační a komunikační technologieInformatika a výpočetní technika11114
Umění a kulturaHudební výchova11114
Výtvarná výchova21126
Člověk a svět práceČlověk a svět práce111-3
Disponibilní dotaceDruhý cizí jazyk-3339
Celková dotace k výuce29303132122

Poznámky a vysvětlivky: 
RVP – rámcový vzdělávací program

Učební plán

Osmileté gymnázium – všeobecná větev – vyšší stupeň 

Plán platný pro kvintu, sextu a septimu ve školním roce 2023/2024

Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory
Předpis RVP1. roč. kvinta2. roč.
sexta
3. roč.
septima
4. roč.
oktáva
Celkem
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura12+4443516
Anglický jazyk12 + 6444618
Další cizí jazyk12333312
Matematika a její aplikace10 + 6444416
Člověk a příroda36 + 3
Fyzika222-6
Chemie222-6
Biologie223-7
Geografie21216
GeologieINTINTINT-
Člověk a společnost36 + 3
Občanský a společensko vědní základ22228
Dějepis11226
Člověk a svět práceXINT
Umění a kultura44
Hudební obor11--
Výtvarný obor11--
Člověk a zdraví88
Tělesná výchova2222
Výchova ke zdravíXINT
Informatika a informační a komunikační technologie
Informatika a výpočetní technika41-124
Volitelné vzdělávací aktivity8 + 722 + 22 + 23 + 215
Celková povinná časová dotace13233333432132

Volitelné aktivity zůstávají zachovány.

Plán platný pro oktávu v roce 2023/2024

Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory
Předpis RVP1. roč. kvinta2. roč.
sexta
3. roč.
septima
4. roč.
oktáva
Celkem
Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk a literatura12443617
Cizí jazyk12444618
Další cizí jazyk12333413
Matematika a její aplikace10444416
Člověk a příroda
Fyzika36322-40
Chemie36222-40
Biologie36223-40
Geografie36213-40
Geologie36INTINTINT-40
Člověk a společnost3640
Občanský a společensko vědní základ36222240
Dějepis36122140
Člověk a svět práceXINT
Umění a kultura44
Hudební obor11--
Výtvarný obor11--
Člověk a zdraví8
Tělesná výchova22228
Výchova ke zdravíXINT
Informatika a informační a komunikační technologie
Informatika a výpočetní technika421-14
Volitelné vzdělávací aktivity813
Volitelná aktivita 1222-
Volitelná aktivita 2222-
Volitelná aktivita 3222-
Volitelná aktivita 4222-
Volitelná aktivita 5222-
Volitelná aktivita 6-22-
Volitelná aktivita 7-22-
Volitelná aktivita 8---3
Volitelná aktivita 9---3
Volitelná aktivita 10---3
Průřezová témataXX
Celková povinná časová dotace13235353429133

Volitelné aktivity
1. ročník (kvinta)

Volitelná aktivita 1 – Ekonomie a managment (Základy marketingu, Základy managmentu, Základy mikroekonomie, Základy makroekonomie) – 2 hodiny
Volitelná aktivita 2 – Chemický seminář – 2 hodiny
Volitelná aktivita 3 – Biologický seminář – 2 hodiny
Voltelná aktivita 4 – Moderní a současné dějiny (Dějiny Prahy) – 2 hodiny
Volitelná aktivita 5 – Umění a média – 2 hodiny

Studenti si volí jednu aktivitu, na tyto semináře se spojují třídy 5.A, 6.A a 7.A, semináře se neustále obnovují a můžou se vracet v tříletých cyklech.

2. ročník (sexta)

Volitelná aktivita 1 – Ekonomie a managment (Základy marketingu, Základy managmentu, Základy mikroekonomie, Základy makroekonomie) – 2 hodiny
Volitelná aktivita 2 – Chemický seminář – 2 hodiny
Volitelná aktivita 3 – Biologický seminář – 2 hodiny
Voltelná aktivita 4 – Moderní a současné dějiny (Dějiny Prahy) – 2 hodiny
Volitelná aktivita 5 – Umění a média – 2 hodiny
Voltelná aktivita 6 – Člověk a společnost – 2 hodiny
Volitelná aktivita 7 – Matematický seminář – 2 hodiny
Studenti si volí jednu aktivitu (1 – 5), na tyto semináře se spojují třídy 5.A, 6.A a 7.A, semináře se neustále obnovují a můžou se vracet v tříletých cyklech. Dále si studenti volí mezi aktivitou 6 a 7. Celkově 4 hodiny volitelných aktivit.

3. ročník (septima)

Volitelná aktivita 1 – Ekonomie a managment (Základy marketingu, Základy managmentu, Základy mikroekonomie, Základy makroekonomie) – 2 hodiny
Volitelná aktivita 2 – Chemický seminář – 2 hodiny
Volitelná aktivita 3 – Biologický seminář – 2 hodiny
Voltelná aktivita 4 – Moderní a současné dějiny (Dějiny Prahy) – 2 hodiny
Volitelná aktivita 5 – Umění a média – 2 hodiny
Voltelná aktivita 6 – Člověk a společnost – 2 hodiny
Volitelná aktivita 7 – Matematický seminář – 2 hodiny
Studenti si volí jednu aktivitu (1 – 5), na tyto semináře se spojují třídy 5.A, 6.A a 7.A, semináře se neustále obnovují a můžou se vracet v tříletých cyklech. Dále si studenti volí mezi aktivitou 6 a 7. Celkově 4 hodiny volitelných aktivit.

4. ročník (oktáva)

Volitelná aktivita 8 – Přírodovědný základ – 3 hodiny
Volitelná aktivita 9 – Občanský základ – 3 hodiny
Volitelná aktivita 10 – Matematicko fyzikální seminář – 3 hodiny

Studenti si volí aktivitu 8, 9 nebo 10 – 3 hodiny

Učební plán

Osmileté gymnázium – všeobecná větev – vyšší stupeň – integrované předměty

Vyučovací předmět1.roč.
kvinta
2. roč.
sexta
3. roč.
septima
4. roč.
oktáva
Celkem
Biologie
z toho INT Výchova ke zdraví--0,8-0,8
Geografie
z toho INT Geologie0,5---0,5
Občanský a společenskovědní základ (OSZ)
z toho INT Výchova ke zdraví--0,2-0,2
z toho INT Člověk a svět práce--0,30,71,0
Tělesná výchova
z toho INT Výchova ke zdraví-----
Souhrn
Člověk a svět práce--0,30,71
Geologie0,5---0,5
Výchova ke zdraví--1,0-1,0

Poznámka: 
INT – předmět je integrován. 

Kontakty

Gymnázium ALTIS

Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00 

mobil: 605 259 075

email: vedeni@altis.cz (preferovaná komunikace)

datová schránka: 9x4uafp

Kudy k nám