SVĚTOVÁ ŠKOLA

Projekt Světová škola

Každý rok na G ALTIS probíhá ve znamení jednoho průřezového tématu; koordinátor má za úkol připravit celoroční program PT, vč. aktivit. Jde tedy o celoroční, celoškolní a dlouhodobý projekt; letošní téma je MKV, proto se obsah překrývá s přehledem aktivit a cílů v kapitole 3. Projekt zpravidla končí vícedenní zahraniční exkurzí, pro kterou žáci obdrží manuál /je to průvodce po průřezovém tématu, jak je během cesty realizováno v podobě úkolů, terénní práce apod.

Kromě integrace a projektování GRV, které má v této podobě již šestiletou historii, byl v předchozím školním programu zařazen i samostatný předmět – seminář Multikulturní výchovy; jednalo se o dvouhodinový výběrový seminář pro studenty kvinty. Předmět kromě látky MKV zahrnoval také kapitoly: rozvojové cíle tisíciletí, trvale udržitelný rozvoj, globalizace apod.

Dlouhodobě zařazujeme GRV do nabídky ročníkových prací; mezi úspěšné počiny patřila např. reportážně pojatá práce o projektu Divadla ARCHA a azylového střediska Bělá pod Bezdězem. Studenti si často vybírají témata spojená se sociálním vyloučením menšin v ČR. Na konci školního roku probíhá Veletrh ročníkových prací – dvoudenní program prezentací, besed, aktivit, které si připravují v rámci výstupů sami studenti.

Z našich projektů:

Hon za svobodou – multikešková zážitková hra, do které byli formou účasti zapojeni studenti všech lichých ročníků, kterým byla přidělena role uprchlíka před občanskou válkou zuřící v jejich zemi. Studenti ve věkově smíšených skupinkách absolvovali cestu terénem, na místa určená GPS propozicemi. Zde je čekalo řešení různých úkolů a zároveň získávali různé informace o problému uprchlictví obdržené od partnerských organizací – Multikulturního centra, Evropského domu, organizace Člověk v tísni. Jako odměnu získali fairtradové výrobky.

Téma akce a nápad na její formu vzešly přímo od studentů během debatování nad současnými globálními problémy na seminářích. Informace o projektu se objevily v místním tisku. Studenti sami uvedli, že z následných debat mezi studenty školy mají pocit, že došlo k naplnění cíle, který si vytkli před organizací hry, a to rozproudění debaty o uprchlictví.

Projektové dny GRV –

Hlavními cíli projektových dnů byla reflexe aktuálních událostí v evropském prostoru (migrace, integrace migrantů, příčiny migrace vč. klimatických a ekonomických, integrace a inkluze migrujících, problematika terorismu). Sekundárním cílem byla analýza stereotypů o uvedených tématech v kontextu recepce odborných a publicistických pramenů.

Dalším podstatným cílem (ve vazbě na cíle Světové školy) byla analýza charitativních a podpůrných projektů, do nichž se může běžný občan zapojit.

Projekt Světová škola máme zařazený v celoročním plánu výuky v etapách, kdy ve škole probíhají maturity a školní maturitní generálky; už poněkolikáté se nám osvědčilo využívat tohoto projektu ke smysluplným činnostem, tudenti si na tuto tradici již zvykají (bez projektu byly v těchto programově „volných“ dnech zpravidla aktivity ne úplně koncepční, spíše relaxační – návštěvy kina apod.).

Projekt nám dlouhodobě pomáhá zařazovat do výuky aktuální témata, která zatím nemají v učebnicích prostor a nebyla dostatečně pedagogicky zpracována na centrální úrovni. Reakce na projekt jsme v minulém školním roce registrovali formou workshopů v hodinách OSZ a humanitní výchovy. Zájem GRV jsme monitorovali také úspěšnou nabídkou ročníkových prací.

Kontakty

Gymnázium ALTIS

Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00 

mobil: 605 259 075 nebo 033 

email: vedeni@altis.cz

Kudy k nám