Státní maturita

STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 2013 – 2018

Výsledky v AJ zpracovává CERMAT ve formátu souhrnného výsledku z dílčích zkoušek. Metodika zahrnuje i podíl předmětu žáků v maturujících předmětu, a není to jen prostý průměr dílčích zkoušek. Jako obor je zde použito GYMNÁZIUM, bez toho, aniž by se dále dělilo na 4g, 6g, a 8g. Proto v tabulce AJ chybí kolonka pro 8g. Místo toho je tam kolonka pro Gymnázia v ČR ze srovnání s ostatními obory středních škol. Gymnázium ALTIS při srovnání od r. 2013 do r. 2018 dosahuje v AJ nadprůměrných výsledků při každém srovnání. 

AJ13-18

Velký rozdíl vidíme již ve výsledcích při porovnání Gymnázia ALTIS a ostatních gymnázií v Praze. Rovněž v porovnání s gymnázii v ČR se jedná a statisticky významný rozdíl. Vysoká průměrná úspěšnost ukazuje na vynikající výsledky našich maturantů. Vysoký medián dosažených výsledků maturující třídy a nízká směrodatná odchylka (viz poznámka) ukazují, že úspěšnost studia je na velmi vysoké úrovni a vzdělávací program zajišťuje nejvyšší standard vzdělání. Řadí nás to k nejlepším gymnáziím v ČR. 

STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY 2013 – 2018

Celkový průměr z ČJL percentilového umístění je stanoven průměrem z didaktického testu DT, písemné práce PP a ústní zkoušky UZ, vorec (DT+PP+UZ)/3. CERMAT souhrnné výsledky jako u AJ a MA neuvádí, protože z ČJL maturují všichni žáci. Přesto je možné z této analýzy maturitní zkoušky zjistit tendence a celkový výsledek dané školy ve srovnání s ostaními školami v ČR, v kraji i v oboru.

CJL13-18

STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA Z MATEMATIKY 2013 – 2018

Z MA se píše jen didaktický test, který je CERMATem zpracován, a jsou uvedeny percentilové výsledky v závislosti na volbě předmětu žáků školy. Výsledky tak mohou indikovat úroveň školy v požadovaném segmentu didaktického testu v ČR, v kraji i v konkrétním oboru, a rovněž i míru zájmu o maturitu z MA. 

MA13-18

Je potěšitelné, že vzestupný trend je vidět i na maturitě z matematiky, kde při porovnání výsledků s jednotlivými kohortami jsou výsledky našeho gymnázia rovněž vynikající. Zde rozdíl v řádu desítek procent úspěšnosti ukazuje, že vzdělávací program zajišťuje podmínky pro vysokou úroveň vzdělání i v matematice (bude za 3 roky povinně maturitním předmětem). Potvrzuje to jen míru všeobecnosti našeho vzdělání a možnost našich studentů absolventů na všech univerzitách v ČR a zahraničí. Zároveň to ukazuje na vysokou pedagogickou způsobilost vyučujících a vedení. 

Máme rozpracované programy do budoucna, které zajistí, že v základních předmětech AJ, MA, ČJL budou naši absolventi moderně vzděláváni. Devizou je, i při náročnosti studia, příjemné klima výuky na škole a motivace našich studentů. Bez poctivé přípravy a vedení studia není skutečného vzdělání. 

Poznámka: Medián – střed dosažených výsledků, který eliminuje krajní hodnoty. Čím vyšší medián, tím se výsledky konkrétního subjektu zpravidla nachází výše v hodnocení. 
Směrodatná odchylka – ukazuje, jak se mohou lišit konkrétní subjekty (prvky souboru) od zkoumaného souboru jako celku. Je-li malá, jsou si prvky souboru většinou navzájem podobné, a naopak velká směrodatná odchylka signalizuje velké vzájemné odlišnosti. 

Kontakty

Gymnázium ALTIS

Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00 

mobil: 605 259 075

email: vedeni@altis.cz (preferovaná komunikace)

datová schránka: 9x4uafp

Kudy k nám