Přijímací řízení

Konečné výsledky druhého kola přijímacího řízení ze dne 16.5.2023

Výsledky přijímacího řízení se vám zobrazí po zadání hesla

Následující obsah je chráněný heslem. Zadejte, prosím, heslo pro zobrazení obsahu.

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení – školní rok 2023/2024 – k doplnění 6 míst!

Ředitelka Gymnázia Altis vyhlašuje přijímací řízení pro obor – gymnázium osmileté, všeobecné, kód 79-41-K/81, na školní rok 2023/2024, v počtu 6 míst. Přijímací řízení sestává ze školní přijímací zkoušky (dále jen ŠPZ), a uchazečům bude započítán i výsledek jednotné přijímací zkoušky (JPZ).
Termíny a obsah JPZ: uchazeč předloží výsledky JPZ z 1. kola.

Termíny a obsah ŠPZ: Dva termíny – dne 11.5.2023 (15.5. pouze pro závažná omluvení ze zdravotních důvodů) ve 13:00 hodin, zkouška bude sestávat z písemného testu v AJ a všeobecného pohovoru.
Místo konání: Gymnázium ALTIS s.r.o., Dopplerova 351, 109 00 Praha – Petrovice.
Ostatní podmínky ŠPZ, hodnocení a přijetí zůstávají stejné, jako v 1. kole- viz vyhlášení.
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 6

Přihlášky je možné posílat elektronicky na email  vedeni@altis.cz od 2.5.2023 do 9.5.2023 nebo osobně, součástí přihlášky je i výsledek JPZ, případně Rozhodnutí o nepřijetí z 1. kola.

Praha dne 1.4. 2023
Mgr. Bc. Jaroslava Fišerová
Ředitelka gymnázia

 

Výsledky prvního kola přijímacího řízení 2023

Výsledky přijímacího řízení se vám zobrazí po zadání hesla

Následující obsah je chráněný heslem. Zadejte, prosím, heslo pro zobrazení obsahu.

Vyhlášení přijímacího řízení na Gymnázium ALTIS s.r.o. – školní rok 2023/2024.

Zákonný rámec vyhlášeného přijímacího řízení: zákon č. 561/20064 Sb. – školský zákon, vyhláška 353/2016 Sb. o přijímacím řízení, nařízení Vlády ČR č. 211/2010 Sb. o oborech vzdělávání, zákon č. 500/2004 Sb. správní řád, zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník.

Úvodní informace.
Úvodní informace.

V souladu s výše uvedenými zákonnými normami vyhlašuji přijímací řízení pro obor – gymnázium osmileté, všeobecné, kód 79-41-K/81, na školní rok 2023/2024. Uchazeč /uchazečka o přijetí ke studiu (dále jen „uchazeč“) povinně koná přijímací řízení a stanovené zkoušky. Přijímací řízení sestává z jednotné přijímací zkoušky z ČJL a MA, (dále jen JPZ) a školní přijímací zkoušky, která sestává z písemného testu z AJ, a všeobecného pohovoru (dále jen ŠPZ).

Termíny a obsah JPZ: 1. řádný termín –17. dubna 2023, 2. řádný termín –18. dubna 2023. Náhradní termíny jsou dne 10. a 11. května 2023. Gymnázium na základě pokynů společnosti CERMAT provede zkoušky. Rozsah a vyhodnocení jednotných testů z ČJL a MA zajišťuje CERMAT. 1. nebo 2. řádný termín se určí podle zapsaného pořadí vybrané školy na přihlášce, datum zkoušky se na přihlášce nevypisuje. 

Termíny a obsah ŠPZ: Zkouška bude následovat po JPZ v ten samý den podle pozvánky k přijímacímu řízení a bude sestávat z písemného testu v AJ a všeobecného pohovoru. Při všeobecném pohovoru bude probíhat řízená pedagogická komunikace mezi uchazečem a členy komise, která umožní uchazečům projevit své schopnosti a znalosti, komunikační dovednosti, a s pomocí zkušeného pedagoga zjistit skutečné předpoklady ke studiu gymnázia. Obsahem budou i krátké otázky z ČJL a MA odpovídající školním znalostem z příslušného ročníku ZŠ. Ústní pohovor slouží ke spravedlivějšímu hodnocení pro uchazeče, kteří se nedovedou vyjádřit písemně. Test z AJ a pohovor bude i bodově ohodnocen.

Místo konání: Gymnázium ALTIS s.r.o., Dopplerova 351, 109 00 Praha – Petrovice.

Nezbytné zákonné předpoklady pro přijetí ke studiu: Úspěšné složení přijímacích zkoušek a zařazení se do skupiny přijatých uchazečů, doložení úspěšného ukončení 5. ročníku ZŠ, potvrzení zájmu uchazeče odevzdáním zápisového lístku v zákonném termínu včetně podpisu smlouvy o studiu na soukromé škole a platbě stanovené části školného. U občanů mimo EU je nutné doložit oprávnění pobytu cizince na území ČR, a to nejpozději při zahájení vzdělávání.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 26

Gymnázium si vyhrazuje právo zvýšit počty přijímaných žáků o 10% podle kapacitních možností a počtu úspěšných žadatelů o přijetí. Přijímací zkoušky se konají v českém jazyce. Gymnázium nedisponuje bezbariérovým vybavením ani kompenzačními pomůckami pro výuku.

K průběhu vzdělávání osmiletého gymnázia: Vzdělávání probíhá v českém jazyce. Z cizích jazyků gymnázium vyučuje AJ jako povinný první cizí jazyk. Pro další rozvoj AJ gymnázium nabízí za úhradu v 1. a 2. ročníku dobrovolné anglické moduly – humanitní a přírodovědný. Jako druhý povinný jazyk bude vyučován výběr z NJ, ŠJ, FJ a RJ, a to v závislosti na rozdělení do dvou skupin ve třídě podle personálních podmínek školy a preferencí žáků. Smlouva o studiu je uzavírána vždy na příslušný školní rok.

1. Podání přihlášky a základní informace.

Přihlášky se přijímají buď ve škole ve všední den od 9:00 do 15:00, nebo je možno poslat je poštou (viz. místo konání), anebo do datové schránky 9x4uafp v termínu do 1. 3. 2023. Pokud nejsou výsledky ze 4. a ½ 5. ročníku ZŠ potvrzeny na přihlášce, jsou přílohou přihlášky i ověřené kopie těchto dokumentů. Zdravotní způsobilost se na přihlášce pro gymnázium nepotvrzuje. Jsou přijímány přihlášky v českém a slovenském jazyce. Přihlášky a dokumenty v jiném cizím jazyce musí být předány jako ověřené překlady do jazyka českého. Uchazeč může podat nejvíce 2 přihlášky na různé školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce a nezletilý připojí svůj podpis. Podle §876/3 obč. zák. může jednat za nezletilého jen jeden rodič. Zápisový lístek povinně vydává ZŠ uchazeči do 15.3.2023, je opatřen běžným razítkem školy, a uchazeč jej odevzdá při podpisu smlouvy o studiu. V případě žádosti o podpůrná opatření u přijímacího řízení uchazeč připojí k přihlášce i vyjádření školského poradenského zařízení. Uchazeči obdrží pozvánku k přijímacímu řízení na adresu uvedenou v přihlášce nebo mohou uvést v přihlášce i datovou schránku.

1. Podání přihlášky a základní informace.

Přihlášky se přijímají buď ve škole ve všední den od 9:00 do 15:00, nebo je možno poslat je poštou (viz. místo konání), anebo do datové schránky 9x4uafp v termínu do 1. 3. 2023. Pokud nejsou výsledky ze 4. a ½ 5. ročníku ZŠ potvrzeny na přihlášce, jsou přílohou přihlášky i ověřené kopie těchto dokumentů. Zdravotní způsobilost se na přihlášce pro gymnázium nepotvrzuje. Jsou přijímány přihlášky v českém a slovenském jazyce. Přihlášky a dokumenty v jiném cizím jazyce musí být předány jako ověřené překlady do jazyka českého. Uchazeč může podat nejvíce 2 přihlášky na různé školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce a nezletilý připojí svůj podpis. Podle §876/3 obč. zák. může jednat za nezletilého jen jeden rodič. Zápisový lístek povinně vydává ZŠ uchazeči do 15.3.2023, je opatřen běžným razítkem školy, a uchazeč jej odevzdá při podpisu smlouvy o studiu. V případě žádosti o podpůrná opatření u přijímacího řízení uchazeč připojí k přihlášce i vyjádření školského poradenského zařízení. Uchazeči obdrží pozvánku k přijímacímu řízení na adresu uvedenou v přihlášce nebo mohou uvést v přihlášce i datovou schránku.

2. Kritéria zkoušek, hodnocení a rozhodování ředitelky školy v přijímacím řízení.

Ředitelka školy hodnotí:

a) hodnocení na vysvědčení 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ, kdy při celkovém průměru 1,0 za oba ročníky je uděleno 10 bodů, za průměr do 1,5 je uděleno 5 bodů;

b) výsledky JPZ CERMAT z ČJ – nejvýše 50 bodů, z MA – nejvýše 50 bodů;

c) výsledky školní přijímací zkoušky – nejvýše 50 bodů, a to 10 bodů z AJ (písemný test v trvání 20 minut) a 40 bodů ze všeobecného přehledu (před komisí v trvání 10-15 minut);

d) případně další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, kdy v případě rovnosti všech dosažených bodů u více uchazečů je prvním preferenčním kritériem hodnocení ŠPZ, druhým kritériem je nejvyšší součet bodů z ČJL a MA u testů JPZ CERMAT, a třetím kritériem je průměr známek z ČJL a MA z 1. pololetí 5. ročníku ZŠ.

Celkem je možné získat u přijímacího řízení 160 bodů, tj. 50+50+50 ze zkoušek, a 10 bodů za vysvědčení. Uchazeči, kteří dosáhli nejméně 70 bodů, splnili podmínky přijímacího řízení, ostatní nesplnili podmínky přijímacího řízení. Ze skupiny uchazečů, kteří splnili podmínky, bude přijato podle kapacitních možností 26 přijatých podle jejich pořadí (ostatní jsou tzv. „pod čarou“). V případě, že ze skupiny prvních 26 uchazečů přijatý uchazeč nenastoupí, nebo nesplní další podmínky k přijetí, může na jeho místo postoupit další v pořadí ze skupiny, a může být přijat ke studiu.

Zákonné výjimky: Uchazeči splňující podmínky pro nekonání jednotné zkoušky z ČJ, a uchazeči-cizinci splňující podmínky pobytu v ČR, mohou využít znění §20 odst. 4 školského zákona o konání jednotné zkoušky z ČJ, a to na základě písemné žádosti. V souladu se stejným ustanovením bude gymnázium následně zjišťovat pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v tomto oboru, a to v úrovni jednotné přijímací zkoušky z ČJ. Termín a čas tohoto pohovoru je stanoven po ukončení školní zkoušky z AJ a hodnocení pohovoru je „vyhovuje“ a „nevyhovuje“. V případě, že se jedná o uchazeče zdravotně znevýhodněného nebo se speciálními potřebami pro přijímací řízení, přikládá se i doporučení od oprávněného odborného zařízení v ČR.

3. Další nutné podmínky pro přijetí ke studiu.

Vzdělávání na Gymnáziu ALTIS je poskytováno za úplatu. Předběžně je cena stanovena na 78-80000,- Kč dle výsledků oficiální inflace 2022. Podáním přihlášky zákonný zástupce souhlasí s podmínkou přijetí, kterou je i podpis smlouvy o studiu a splnění platby první části školného dle smlouvy. Předání Zápisového lístku gymnáziu je do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků. Pokud některý uchazeč podmínky nesplní, na jeho místo postupuje další z pořadí „pod čarou“, a to až do naplnění stanovené kapacity třídy.

4. Omluvy z přijímacího řízení.

Uchazeči, kteří se z vážných důvodů k přijímací zkoušce nemohou dostavit v řádném termínu, musí svou neúčast písemně omluvit nejpozději do 3 dnů po stanoveném termínu příslušného kola, jinak přestávají být účastníky přijímacího řízení. Vážným důvodem není souběh zkoušek na jiné škole. Jednotnou a školní zkoušku konají v náhradním termínu.

5. Vyhlášení výsledků.

Výsledky uchazečů budou vyhlášeny pod přiděleným kódem na webových stránkách gymnázia a budou přístupné všem uchazečům v místě konání přijímacího řízení v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně. Rozhodnutí o výsledcích přijímacího řízení se zasílá jen těm uchazečům, kteří nebyli přijati. Po zveřejnění výsledků přijímacího řízení začíná běžet lhůta pro odevzdání Zápisového lístku. Pro zdárný průběh přijímacího řízení zdvořile žádáme rodiče o rychlou komunikaci s gymnáziem. Především u těch uchazečů, kteří byli přijati, oceníme, pokud nám rychle oznámíte, že na naše gymnázium nastoupíte. Stejně tak žádáme i v případě, že jste se rozhodli na naše gymnázium nenastoupit. Umožníte tím využít uvolněné místo pro další uchazeče „pod čarou“.

6. Nahlížení do spisu, odvolání a žádosti.

Do spisu bude možné nahlédnout před rozhodnutím ředitelky, a to dne 2.5.2023 od 14.00 do 17.00 hodin v místě konání zkoušky.

Proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí: Odvolacím orgánem je Odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy. Odvolání se zasílá prostřednictvím Gymnázia ALTIS s.r.o., které může vyhovět autoremedurou. Pokud v této fázi odvolání nevyhoví, odešle odvolání na odvolací orgán. Gymnázium dává vysvětlující stanovisko jen ke školní přijímací zkoušce, jednotná přijímací zkouška je hodnocena organizací CERMAT. V odvolání se uvedou podstatné skutečnosti, které by mohly mít vliv na posouzení rozhodnutí gymnázia, tj. v čem se spatřuje rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůty při odvolání jsou dle Správního řádu ČR.

Poznámka: V případě, že uchazeč splnil podmínky a není přijat z důvodu kapacity gymnázia, doporučujeme rychlý kontakt se školou k získání dalších informací, jak postupovat. Nadřízený orgán u soukromé školy nemůže nařídit zvýšení kapacity školy. Zajistíte si tak možné přijetí v případě, že uchazeči před Vámi nenastoupí (viz postup žáků „pod čarou“).

Praha dne 20.1.2023

Mgr. Bc. Jaroslava Fišerová

Ředitelka gymnázia

Kritéria zkoušek, hodnocení a rozhodování ředitelky školy v přijímacím řízení.
Kritéria zkoušek, hodnocení a rozhodování ředitelky školy v přijímacím řízení.

2. Kritéria zkoušek, hodnocení a rozhodování ředitelky školy v přijímacím řízení.

Ředitelka školy hodnotí:

a) hodnocení na vysvědčení 4. ročníku a 1. pololetí 5. ročníku ZŠ, kdy při celkovém průměru 1,0 za oba ročníky je uděleno 10 bodů, za průměr do 1,5 je uděleno 5 bodů;

b) výsledky JPZ CERMAT z ČJ – nejvýše 50 bodů, z MA – nejvýše 50 bodů;

c) výsledky školní přijímací zkoušky – nejvýše 50 bodů, a to 10 bodů z AJ (písemný test v trvání 20 minut) a 40 bodů ze všeobecného přehledu (před komisí v trvání 10-15 minut);

d) případně další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče, kdy v případě rovnosti všech dosažených bodů u více uchazečů je prvním preferenčním kritériem hodnocení ŠPZ, druhým kritériem je nejvyšší součet bodů z ČJL a MA u testů JPZ CERMAT, a třetím kritériem je průměr známek z ČJL a MA z 1. pololetí 5. ročníku ZŠ.

Celkem je možné získat u přijímacího řízení 160 bodů, tj. 50+50+50 ze zkoušek, a 10 bodů za vysvědčení. Uchazeči, kteří dosáhli nejméně 70 bodů, splnili podmínky přijímacího řízení, ostatní nesplnili podmínky přijímacího řízení. Ze skupiny uchazečů, kteří splnili podmínky, bude přijato podle kapacitních možností 26 přijatých podle jejich pořadí (ostatní jsou tzv. „pod čarou“). V případě, že ze skupiny prvních 26 uchazečů přijatý uchazeč nenastoupí, nebo nesplní další podmínky k přijetí, může na jeho místo postoupit další v pořadí ze skupiny, a může být přijat ke studiu.

Zákonné výjimky: Uchazeči splňující podmínky pro nekonání jednotné zkoušky z ČJ, a uchazeči-cizinci splňující podmínky pobytu v ČR, mohou využít znění §20 odst. 4 školského zákona o konání jednotné zkoušky z ČJ, a to na základě písemné žádosti. V souladu se stejným ustanovením bude gymnázium následně zjišťovat pohovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v tomto oboru, a to v úrovni jednotné přijímací zkoušky z ČJ. Termín a čas tohoto pohovoru je stanoven po ukončení školní zkoušky z AJ a hodnocení pohovoru je „vyhovuje“ a „nevyhovuje“. V případě, že se jedná o uchazeče zdravotně znevýhodněného nebo se speciálními potřebami pro přijímací řízení, přikládá se i doporučení od oprávněného odborného zařízení v ČR.

3. Další nutné podmínky pro přijetí ke studiu.

Vzdělávání na Gymnáziu ALTIS je poskytováno za úplatu. Předběžně je cena stanovena na 78-80000,- Kč dle výsledků oficiální inflace 2022. Podáním přihlášky zákonný zástupce souhlasí s podmínkou přijetí, kterou je i podpis smlouvy o studiu a splnění platby první části školného dle smlouvy. Předání Zápisového lístku gymnáziu je do deseti pracovních dnů od zveřejnění výsledků. Pokud některý uchazeč podmínky nesplní, na jeho místo postupuje další z pořadí „pod čarou“, a to až do naplnění stanovené kapacity třídy.

4. Omluvy z přijímacího řízení.

Uchazeči, kteří se z vážných důvodů k přijímací zkoušce nemohou dostavit v řádném termínu, musí svou neúčast písemně omluvit nejpozději do 3 dnů po stanoveném termínu příslušného kola, jinak přestávají být účastníky přijímacího řízení. Vážným důvodem není souběh zkoušek na jiné škole. Jednotnou a školní zkoušku konají v náhradním termínu.

5. Vyhlášení výsledků.

Výsledky uchazečů budou vyhlášeny pod přiděleným kódem na webových stránkách gymnázia a budou přístupné všem uchazečům v místě konání přijímacího řízení v souladu s podmínkami uvedenými v zákoně. Rozhodnutí o výsledcích přijímacího řízení se zasílá jen těm uchazečům, kteří nebyli přijati. Po zveřejnění výsledků přijímacího řízení začíná běžet lhůta pro odevzdání Zápisového lístku. Pro zdárný průběh přijímacího řízení zdvořile žádáme rodiče o rychlou komunikaci s gymnáziem. Především u těch uchazečů, kteří byli přijati, oceníme, pokud nám rychle oznámíte, že na naše gymnázium nastoupíte. Stejně tak žádáme i v případě, že jste se rozhodli na naše gymnázium nenastoupit. Umožníte tím využít uvolněné místo pro další uchazeče „pod čarou“.

Nahlížení do spisu, odvolání a žádosti.
Nahlížení do spisu, odvolání a žádosti.

6. Nahlížení do spisu, odvolání a žádosti.

Do spisu bude možné nahlédnout před rozhodnutím ředitelky, a to dne 2.5.2023 od 14.00 do 17.00 hodin v místě konání zkoušky.

Proti rozhodnutí školy o nepřijetí ke studiu může zákonný zástupce nezletilého uchazeče podat odvolání do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí: Odvolacím orgánem je Odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hlavního města Prahy. Odvolání se zasílá prostřednictvím Gymnázia ALTIS s.r.o., které může vyhovět autoremedurou. Pokud v této fázi odvolání nevyhoví, odešle odvolání na odvolací orgán. Gymnázium dává vysvětlující stanovisko jen ke školní přijímací zkoušce, jednotná přijímací zkouška je hodnocena organizací CERMAT. V odvolání se uvedou podstatné skutečnosti, které by mohly mít vliv na posouzení rozhodnutí gymnázia, tj. v čem se spatřuje rozpor s právními předpisy, nebo nesprávnost rozhodnutí. Lhůty při odvolání jsou dle Správního řádu ČR.

 

Poznámka: V případě, že uchazeč splnil podmínky a není přijat z důvodu kapacity gymnázia, doporučujeme rychlý kontakt se školou k získání dalších informací, jak postupovat. Nadřízený orgán u soukromé školy nemůže nařídit zvýšení kapacity školy. Zajistíte si tak možné přijetí v případě, že uchazeči před Vámi nenastoupí (viz postup žáků „pod čarou“).

 

 

Praha dne 20.1.2023

Mgr. Bc. Jaroslava Fišerová

Ředitelka gymnázia

 

 

 

Přihláška ke studiu.pdf     Cermat – přihlašování na střední školy


 

Přijímání do vyšších ročníků.pdf   Pro informaci, zda je v daném ročníku volné místo, pište na vedeni@altis.cz nebo volejte 605259075.

Nabídka gymnáziaPředběžná cena v Kč za 1 rok
Osmileté denní všeob. na rok 2023/202479 000,-

Kontakty

Gymnázium ALTIS

Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00 

mobil: 605 259 075

email: vedeni@altis.cz (preferovaná komunikace)

datová schránka: 9x4uafp

Kudy k nám