Hodnocení inspekce

ZÁVĚRY INSPEKCE 2021

V říjnu 2021 proběhla na naší škole inspekce.  Celou zprávu si můžete prohlédnout na www.csicr.cz (viz níže). Zde uvádíme pouze závěry.

Obecná charakteristika
        a)  nadstandardy
         Důraz je kladem na kvalitu poskytovaného všeobecného vzdělávání s posílenou výukou cizích jazyků a s vyváženou nabídkou volitelných předmětů umožňujících profilaci žáků. K realizaci výuky a k podpoře nadaných žáků napomáhají rozvíjené partnerské vztahy s vysokými školami, akademickou obcí a kulturně vzdělávacími institucemi. Jasně nastavené standardy chování a způsoby jednání pedagogů i žáků se promítají do vnitřního chodu školy i její prezentace na veřejnosti – budování jména školy. Za svoji třicetiletou existenci gymnázium patří k úspěšným školám v oblasti harmonizace vzdělávacích a výchovných cílů i při dosahování výsledků vzdělávání žáků.
        b)  přístup k žákům
       Vedení školy vytváří dostatečný prostor pro iniciativu žáků a podporuje jejich sounáležitost se školou prezentací gymnázia na veřejnosti i jejich zapojením do tradičních školních akcí.
        c) přístup k rodičům a veřejnosti
      Školní informační portál je funkčním způsobem přenosu informací zákonným zástupcům a žákům, slouží jako úložiště stěžejních dokumentů i databáze elektronických výukových materiálů. K identifikovaným podnětům jsou přijímána konkrétní opatření, např. navýšení počtu on-line vyučovacích hodin na základě požadavku rodičů nebo stanovení četnosti klasifikačních podkladů v době distančního vzdělávání.
Průběh výuky
        V hospitované výuce převládaly metodicky a didakticky zdařilé hodiny, které měly jasně definovaný vzdělávací cíl a promyšlenou strukturu s obvykle efektivně využitým časovým prostorem. Vzdělávací strategie zpravidla rozvíjely vědomosti a dovednosti žáků, směřovaly k přípravě žáků k maturitní zkoušce a ve společenskovědních předmětech vhodně formovaly jejich postoje. Učitelé obvykle prezentovali učivo v širších souvislostech, propojovali mezipředmětové přesahy a probíranou látku s praktickými zkušenostmi žáků. Výuka ve větší míře podporovala motivaci a aktivizaci žáků průběžným střídáním činností a pestřejším využíváním metod a forem práce (kooperativní výuky, párová práce, skupinová prezentace). Zařazování inovativních výukových postupů, např. prvky badatelské výuky, myšlenkové mapy, modelová výuka, společně s využíváním různých informačních zdrojů napomáhalo k rozvoji schopnosti dedukce a samostatného uvažování.
Výchovné a vzdělávací výsledky
        K prioritám patří zvládnutí přechodu žáků ze základní školy a vyrovnání se s nároky gymnaziálního studia, podpora prosociálního chování žáků a včasné zachycení případných problémových projevů chování. K těmto cílům účinně napomáhají systémově nastavené aktivity, které byly uplatněny i při návratu žáků k prezenční výuce, např. seznamovací a stmelovací kurzy, programy efektivního učení a třídnické dny.
     K úspěšnému zvládnutí nároků gymnaziálního vzdělávání přispívají pravidelně nastavené konzultace všech pedagogů, struktura maturitních seminářů i kroužky pro žáky nižších ročníků gymnázia. Zájem a nadání žáků škola podporuje rozmanitými školními i mimoškolními aktivitami, diferenciací jazykových skupin nebo nabídkou modulu v anglickém jazyce.
     Z podrobného rozboru výsledků žáků u maturitní zkoušky ve sledovaném období vyplývá, že žáci dosahují nadstandardních výsledků zejména v cizích jazycích. Pozitivním trendem je rovněž vzrůstající počet maturantů volících si zkoušku z matematiky, ve které jsou všichni úspěšní.

Kontakty

Gymnázium ALTIS

Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00 

mobil: 605 259 075

email: vedeni@altis.cz (preferovaná komunikace)

datová schránka: 9x4uafp

Kudy k nám