Hodnocení inspekce

ZÁVĚRY INSPEKCE 2013

Ve školním roce 2012/2013 proběhla na naší škole inspekce ve dnech 7. 1. – 10. 1. 2013. Celou zprávu si můžete prohlédnout na www.csicr.cz. Zde uvádíme pouze závěry.

  • Činnost právnické osoby probíhá v souladu s údaji zapsanými v rejstříku škol a školských zařízení.
  • Školní vzdělávací program zohledňuje reálné podmínky školy a cíle v něm stanovené směřují k dosažení profilu absolventa.
  • Škola umožňuje rovný přístup ke vzdělávání a vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků, podporuje jejich zdravý fyzický i psychický rozvoj. Poradenské služby jsou zajišťovány na nadstandardní úrovni. Minimalizaci negativního chování žáků napomáhají efektivně nastavené preventivní mechanismy.
  • Vedení školy dlouhodobě uskutečňuje promyšlený systém řízení, který v nových podmínkách dále zefektivňuje. Řízení pedagogického procesu je na velmi dobré úrovni. Kontrolní systém, který je výsledkem dobré koncepční práce, je účinný.
  • Personální předpoklady jsou pro realizaci školního vzdělávacího programu školy velmi dobré. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je nadprůměrné.
  • Systematicky prováděná a podporovaná obnova a rozvoj materiálně technických podmínek vytváří velmi dobré předpoklady pro kvalitní naplňování vzdělávacího programu školy.
  • V průběhu vzdělávání jsou uplatňovány účinné vzdělávací strategie podporující rozvoj funkčních gramotností (především čtenářské, matematické a sociální).
  • Mimoškolní akce, projekty a další aktivity vhodně dotvářejí podmínky pro rozvoj osobnosti žáka a jeho funkčních gramotností. Vzdělávání je realizováno na požadované úrovni.
  • Výsledky vzdělávání žáků jsou na velmi dobré úrovni. Činnost školy v hodnocení celkových výsledků vzdělávání a ve sledování úspěšnosti žáků v průběhu vzdělávání je nadstandardní.
  • Spolupráce se sociálními partnery je pro školu přínosná, přispívá ke zkvalitnění výuky.

Kontakty

Gymnázium ALTIS

Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00 

mobil: 605 259 075 nebo 033 

email: vedeni@altis.cz

Kudy k nám