Diagnostika studijních předpokladů

Rodičům doporučujeme naši diagnostiku studijních předpokladů, v jejímž rámci získají mnoho cenných informací o studijních schopnostech svých dětí. Tu je pak možno následně využít v rámci přípravy na přijímací řízení. Diagnostika studijních předpokladů se skládá z několika na sebe navazujících částí.

 

 • Test studijních předpokladů (forma písemná, čas limitovaný).
 • Osobnostní dotazníky (forma písemná, individuální tempo).
 • Všeobecný přehled (forma ústní).
 • Logické a kritické myšlení (forma ústní).
 • Test angličtiny (forma elektronická, čas limitovaný, zařazení na úroveň dle Společného evropského referenčního rámce pro výuku jazyků), oxfordenglishtesting.com .
 • Testy funkční gramotnosti (forma ústní a písemná): čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, jazyková gramotnost, komunikační gramotnost, pracovní gramotnost.
   

V těchto částech se sledují tyto kompetence:

 • Kompetence k učení.
 • Kompetence k řešení problémů.
 • Kompetence komunikativní.
 • Kompetence sociální a personální.
 • Kompetence občanské.
 • Kompetence pracovní.
  Většina úkolů a činností je hodnocena na devítistupňové škále.

Rodiče získávají tyto výstupy z absolvované diagnostiky:

Komplexní písemná zpráva.
Grafické zpracování testu obecných studijních předpokladů a dovednostních úkolů.
Hodinový pohovor nad výsledky diagnostiky, jehož součástí je i poskytnutí odborných rad (popřípadě písemných materiálů) ke zlepšení strategie učení.
Výstup absolvovaného testu z anglického jazyka je indikuje splnění kritérií pro zařazení do úrovně A1 – B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro výuku jazyků.


Přihlášení k diagnostice pro školní rok 2023/2024 je již možné. Diagnostika bude probíhat vždy v pátek od cca 08:30 hodin. Žáci potřebují psací potřeby, svačinu, pitný režim. Předpokládaný konec je mezi 14:00 – 14:30 hodin podle pracovního tempa žáků. Předpokládané termíny pro školní rok 2023/2024 jsou: 13.10. 2023, 3.11.2023, 1.12.2023, 12.1.2024, 23.2.2024. Dále podle zájmu a potřeby.

Po přihlášení žadatel obdrží termín diagnostiky a pokyny k platbě ve výši 6500 Kč. Platba je závazná a musí být zaplacena nejméně tři pracovní dny před termínem konání. V případě, že se žadatel ze vážných důvodů nedostaví, bude stanoven náhradní termín gymnáziem.

  Údaje označené * jsou povinné.
  Nejprve si přečtěte Zásady ochrany osobních údajů

  Kontakty

  Gymnázium ALTIS

  Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00 

  mobil: 605 259 075

  email: vedeni@altis.cz (preferovaná komunikace)

  datová schránka: 9x4uafp

  Kudy k nám