Anglický modul

ALTIS EDUCATION SYSTEM

Pro žáky prvního ročníku nabízíme Anglický modul výuky . Jedná se o zdokonalovací nadstavbu našeho vzdělávacího programu, a to v anglickém jazyce. Tento způsob výuky doplní současný úspěšný vzdělávací program gymnázia ALTIS, prohloubí a rozvine získané jazykové schopnosti v angličtině a připraví absolventy na různé mezinárodní zkoušky a certifikáty. 

HUMANITNÍ MODUL 
INTERAKTIVNÍ ANGLIČTINA (IA)

Předmět je vhodný pro humanitně orientované žáky, kteří mají rádi ve výuce obrázky a pohyb. Na základě rozličných ukázek je procvičována poslechová strategie, ale také práce s textem. V hodinách jsou uplatňovány rozličné aktivizační činnosti jako například: otázky k porozumění tématu, skupinové diskuze, procvičování slovní zásoby a vytvoření krátkého projektu/prezentace. Ukázky jsou vybrány s přihlédnutím k věkové kategorii (tzn. prima a sekunda).

PŘÍRODOVĚDNÝ MODUL 
KOLEM SVĚTA (KS)

Předmět je určen pro zájemce o zeměpisnou problematiku. Během roku společně procestujeme významné státy světa a dozvíme se zajímavé informace o jejich charakteristice, ale také o zvycích jejich obyvatel. Důraz je kladen na anglicky mluvící země a samozřejmě Českou republiku. Pracovat se bude formou krátkého výkladu, práce s textem a vytvářením prezentací. Předmět je vhodný pro primu a sekundu.

altis-anglicky-modul

Rozsah nepovinné výuky

Každý předmět je dotován dvěma hodinami týdně. Žáci si mohou zvolit jeden z předmětů, ale lze navštěvovat i více předmětů. Výuka začíná po skončení povinného vyučování (od 14,00 hodin). 

Proč tento způsob výuky? 

Současné tendence části rodičů posílat děti na „anglické“ či bilingvní školy se projevují i ve snížení schopností takových děti ve čtenářské gramotnosti z mateřského jazyka, a tím i poklesu všeobecných znalostí. Velmi těžko se děti efektivně učí z českých pramenů, hůře rozumí učebním textům a studují na českých vysokých školách.

Jednou z možností je provádět cizojazyčnou výuku některých předmětů mimo vlastní náplň vzdělávacího programu v mateřském jazyce. Žáci mohou použít jazyk v přirozeném prostředí předmětu, a nejen v situacích výuky anglického jazyka, kde se primárně výuka zaměřuje na konkrétní cizí jazyk, jeho strukturu, gramatiku, výslovnost apod. Při výuce vybraného obsahu předmětu v cizím jazyce se tak může uplatnit bezprostřední použití jazyka v předmětu a rozvíjet i cizojazyčné mezipředmětové vazby. Společně tak s osvojováním cizího jazyka žák získává i osvojení konkrétního předmětu v cizím jazyce. Při běžné výuce cizího jazyka se vyučování zpravidla zaměřuje na procvičování dovedností, jako čtení, poslech, psaní a mluvu, kdežto vyučování námi nabízených předmětů používá tyto dovednosti jako nástroj k získání nových znalostí v cizím jazyce. Absolventi tak získají kromě jazykových schopností (které více či méně využijí), i znalosti, které bezprostředně používají, a to v cizím jazyce. Takto vedená příprava jim umožní zvýšit jejich šance v odborné profesní kariéře, aniž by se jim omezily či ztratily znalosti získané v mateřském jazyce. Výsledkem je tak výrazné zvýšení slovní zásoby, jistota cizojazyčného projevu, získání nových znalostí a použití cizího jazyka v odborně zaměřených diskuzích. Celkově dochází ke zvýšení úrovně celé oblasti vzdělání žáka. 

Kontakty

Gymnázium ALTIS

Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice, 109 00 

mobil: 605 259 075 nebo 033 

email: vedeni@altis.cz

Kudy k nám