UČEBNÍ PROGRAM

Kurikulum, Vzdělávací program Gymnázia ALTIS, tzn. Školní vzdělávací program podle RVP ZV a Mimoškolní vzdělávací program Gymnázia ALTIS, je přístupný veřejnosti v úředních hodinách zástupkyně ředitelky, tj. v pracovní dny od 7.00 do 7.45 hod. a od 13.15 do 14.00 hod. v kanceláři školy. Zájemci se mohou seznámit s dokumentem po vzájemné dohodě kdykoliv.

UČEBNÍ PLÁN
Osmileté gymnázium - všeobecná větev - nižší stupeň

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

VZDĚLÁVACÍ OBOR

I.

II.

III.

IV.

Celkem

Jazyk a jazyková

komunikace

Český jazyk a literatura

5

4

4

4

17

Anglický jazyk

4

5

4

5

18

Matematika a její aplikace

Matematika

4

4

4

4

16

Člověk a společnost

Humanitní výchova

4

2

3

3

12

Člověk a příroda

Zeměpis

2

1

2

2

7

Fyzika

1

1

1

2

5

Chemie

-

-

2

2

4

Přírodopis

1

3

2

1

7

Člověk a zdraví

Výchova ke zdraví

1

1

-

-

2

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

Informatika a výpočetní technika

1

1

1

1

4

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

4

Výtvarná výchova

2

1

1

2

6

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

1

1

1

-

3

Disponibilní dotace

Druhý cizí jazyk

-

3

3

3

9

 

Celková

dotace k výuce

29

30

31

32

122


Poznámky a vysvětlivky:
RVP - rámcový vzdělávací program,

UČEBNÍ PLÁN
Osmileté gymnázium - všeobecná větev - vyšší stupeň

OSMILETÉ GYMNÁZIUM – VYŠŠÍ STUPEŇ – VŠEOBECNÁ VĚTEV

Vzdělávací oblasti

Vzdělávací obory

Předpis RVP

1. roč.

kvinta

2. roč.

sexta

3. roč.

septima

4. roč.

oktáva

Celkem

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk a literatura

Cizí jazyk

Další cizí jazyk

 

 

12

12

12

 

 

4

4

3

 

 

3

4

3

 

 

4

4

3

 

 

6

6

4

 

 

17

18

13

Matematika a její aplikace

 

10

 

4

 

4

 

3

 

5

 

16

Člověk a příroda

Fyzika

Chemie

Biologie

Geografie

Geologie

 

 

 

 

 

 

36

 

3

2

2

2

INT

 

2

2

2

2

INT

 

2

2

3

2

INT

 

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

40

Člověk a společnost

Občanský a společensko vědní základ

Dějepis

 

 

2


1

 

 

2


2

 

 

2


2

 

 

2


1

Člověk a svět práce

X

INT

Umění a kultura

Hudební obor

Výtvarný obor

4

 

 

1

1

 

1

1

 

-

-

 

-

-

4

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

8

 

 

2

 

2

 

2

 

2

8

Výchova ke zdraví

X

INT

Informatika a informační a komunikační technologie

Informatika a výpočetní technika

 

 

 

4

 

 

 

2

 

 

 

1

 

 

 

1

 

 

 

-

 

 

 

4

Volitelné vzdělávací aktivity

Volitelná aktivita 1

Volitelná aktivita 2

Volitelná aktivita 3

Volitelná aktivita 4

Volitelná aktivita 5

Volitelná aktivita 6

Volitelná aktivita 7

 

8

 

 

 

 

2

2

-

-

-

-

-

 

 

2

2

2

2

-

-

-

 

 

2

2

2

2

-

-

-

 

 

-

-

-

-

3

3

3

 

13

Průřezová témata

X

X

Celková povinná časová dotace

132

35

35

34

29

133


Volitelné aktivity
1. ročník (kvinta)
Volitelná aktivita 1 – Člověk a společnost
Volitelná aktivita 2 – Matematický seminář
Studenti si volí jednu aktivitu.
2. ročník (sexta)
Volitelná aktivita 3 – Komunikace a vznik nových medií
Volitelná aktivita 4 – Ekonomie a management
Studenti si volí aktivitu 1 a 3 nebo 2 a 4.
3. ročník (septima)
Volitelná aktivita 3 – Komunikace a vznik nových medií
Volitelná aktivita 4 – Ekonomie a management
Studenti si volí aktivitu 1 a 3 nebo 2 a 4
4. ročník (oktáva)
Volitelná aktivita 5 – Přírodovědný základ
Volitelná aktivita 6 - Občanský základ
Volitelná aktivita 7 – Matematicko fyzikální semínář

OSMILETÉ GYMNÁZIUM – VYŠŠÍ STUPEŇ – VŠEOBECNÁ VĚTEV
INTEGROVANÉ PŘEDMĚTY

Vyučovací předmět

1.roč.

kvinta

2. roč.

sexta

3. roč.

septima

4. roč.

oktáva

Celkem

Biologie

z toho INT Výchova ke zdraví

 

-

 

-

 

0,8

 

-

 

0,8

Geografie

z toho INT Geologie

 

0,5

 

-

 

-

 

-

 

0,5

Občanský a společenskovědní základ (OSZ)

z toho INT Výchova ke zdraví

z toho INT Člověk a svět práce

 

 

-

-

 

 

-

-

 

 

0,2

0,3

 

 

-

0,7

 

 

0,2

1,0

Tělesná výchova

z toho INT Výchova ke zdraví1

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

Souhrn

 

 

 

 

 

Člověk a svět práce

-

-

0,3

0,7

1,0

Geologie

0,5

-

-

-

0,5

Výchova ke zdraví

-

-

1,0

-

1,0


Poznámka: INT – předmět je integrován.