STRUKTURA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

diagram

A. Vzdělávací systém PUK (Poznej, Utřiď, Konej)

 • Alternativní a moderní osnovy (propracované a neopakovatelné scénáře každé vyučovací hodiny).
 • On line studijní materiály..
 • Maximální výstup u každého žáka.
 • Originální a propracovaný systém diagnostiky učebního pokroku (ve 2., 4. a 6. ročníku), kdy výstupem je osvědčení.
 • Zjišťování přidané hodnoty u každého žáka.
 • Škola se dlouhodobě zapojuje do srovnávacích testování – SCIO, CERMAT, PISA.
 • V těchto testováních se pravidelně umísťuje na předních místech, a to především v anglickém jazyce./span>
 • Originální a propracovaný systém rozvíjení profesní orientace (ve 4. a 8. ročníku), kdy výstupem je písemná zpráva a další doporučení k efektivnímu studiu.
 • Posledních pět let 99% úspěšnost vstupu na žádané vysoké školy.

1. STEP (Snadno TExtům Porozumím)

 • Systematická výuka založená na zvládnutí jednotlivých kroků pro pochopení a práci s různými typy textů.
 • Výuka českého jazyka s individuálním zaměřením na konkrétní potřeby žáka (s přihlédnutím k učebnímu typu žáka a jeho osobnostnímu profilu).
 • Práce se speciálními jazykovými materiály zaměřenými na práci s informacemi a konkrétním textem, respektive jeho pochopení /rozvoj čtenářské gramostnosti).
 • Nácvik a rozvoj kompetencí pomocí modelových testů.
 • Adaptační kurzy zaměřené na komunikativní kompetenci a techniky osvojování práce s textem v prvním ročníku: kurzy Umění učit se, Knihovnický kurz.
 • Cílená příprava na zvládnutí komplexní zkoušky státní maturity z českého jazyka a literatury /čtenářské protokoly, didaktické testy, ústní zkouška maturita nanečisto/.

2. JUMP (JUmím Matematiku Používat)

 • Originální systém výuky matematiky, který je zaměřen na zvládnutí určitých strategií potřebných k vyřešení matematického problému.
 • Velká pozornost je věnována výuce čtení matematických textů (propojení se systémem STEP).
 • Zaměřujeme se nejen na písemnou podobu, ale také výrazně posilujeme i schopnost přesně a srozumitelně vyjadřovat myšlenky a argumentovat.
 • Výuka matematiky s individuálním zaměřením na konkrétní potřeby žáka (s přihlédnutím k učebnímu typu žáka a jeho osobnostnímu profilu).

3. PAS (Perfektní Angličtina Samozřejmostí)

 • Vynikající metodické zpracování každé vyučované hodiny vycházející ze vzdělávacího systému PUK a programu STEP.
 • Podpora a pěstování pozitivního vztahu k učení se jazykům a učení jako takovému.
 • Výuka anglického jazyka s individuálním zaměřením na konkrétní potřeby žáka (s přihlédnutím k učebnímu typu žáka a jeho osobnostnímu profilu).
 • Příprava na cambridgské jazykové zkoušky ESOL (English for Speakers of Other Languages).
 • Spolupráce s certifikovanou společností CAMBRIDGE PARK.

B. Výchovný systém ESA (Empatie, Socializace, Angažovanost)

 • Podnětné a neohrožující sociální prostředí.
 • Propracovaný a komplexní systém výchovného působení na každého žáka (posílený hodinami společenství, seznamovacími pobyty a stmelovacími pobyty).
 • Menší žákovské kolektivy.
 • Cílený program prevence sociálněpatologických jevů– vytváření zdravého komunitního prostředí.
 • Cílený program bezpečnosti – integrace programu Ochrany člověka za mimořádných událostí do učiva většiny předmětů.

1. PROJEKT (PRO JEden Komunitní Tým)

 • Soustavné a cílevědomé budování kvalitních sociálních vztahů.
 • Projekt: Třídní den
 • Projektový ráz programu třídního učitele – zohledňování specifických potřeb každé třídy.
 • Vyčleněné hodiny na konzultace s třídním učitelem.
 • Pravidelná diagnostika kvality žákovských kolektivů, která umožňuje korigovat výchovné působení na úrovni školy, jednotlivých tříd i každého žáka.
 • Pravidelné celoškolní akce posilující komunitní povahu života školy – akademie, veletrhy žákovských prací, filmový festival Altfest, projektové dny…

2. JAS (Já A Svět)

 • Soustavné a cílevědomé budování pozitivního vztahu k okolnímu světu.
 • Zapojení se do pomáhajících projektů (Adopce na dálku).
 • Zapojení se do projektů pomáhajících pochopit jednání a chování lidí v určitých historických epochách a v různých zemích (Jeden svět na školách-Příběhy bezpráví, Projekt Multikulturní výchovy, Projekt výchovy demokratického občana, Projekt Výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Studenti čtou a píší noviny apod.).
 • Domácí i zahraniční exkurze podporující žádoucí hodnotovou orientaci – Kořeny naší civilizace /antika v Itálii, Řecku/, Evropská integrace /Benelux, Velká Británie/ apod.

C. Mimoškolní vzdělávací program ZÁBAVA (Zajímavé A Barevné Aktivity Vybrané Altisem)

 • Anglický jazyk nepovinný
 • Prázdninová angličtina s Altisem
 • Přípravný kurz pro úspěšný vstup na gymnázium
 • Přípravný kurz k povinným přijímacím zkouškám
 • Kurzy pro žáky čtvrtých tříd ZŠ
 • Kurzy pro žáky třetích tříd ZŠ
 • Posílení jazykových kompetencí a práce s textem
 • Vycházky Prahou
 • Klub mladých diváků
 • S matematikou do světa
 • Nabídka se každý školní rok aktualizuje dle zájmu žáků.

D. Anglický modul

 • Humanitní modul - Interaktivní angličtina
  Předmět je vhodný pro humanitně orientované žáky, kteří mají rádi ve výuce obrázky a pohyb. Na základě rozličných ukázek je procvičována poslechová strategie, ale také práce s textem. V hodinách jsou uplatňovány rozličné aktivizační činnosti jako například: otázky k porozumění tématu, skupinové diskuze, procvičování slovní zásoby a vytvoření krátkého projektu/prezentace. Ukázky jsou vybrány s přihlédnutím k věkové kategorii (tzn. prima a sekunda).
 • Přírodovědný modul - Kolem světa
  Předmět je určen pro zájemce o zeměpisnou problematiku. Během roku společně procestujeme významné státy světa a dozvíme se zajímavé informace o jejich charakteristice, ale také o zvycích jejich obyvatel. Důraz je kladen na anglicky mluvící země a samozřejmě Českou republiku. Předmět je vhodný pro primu a sekundu.