V Z D Ě L Á V A C Í   S Y S T É M   P U K

Základním cílem Gymnázia ALTIS je rozvoj rozumových schopností a osobnosti každého žáka pomocí systému PUK. Proč PUK? Ten přece neodmyslitelně patří ke hře zvané lední hokej. A v této hře je Česká republika neuvěřitelně úspěšná. Jsme mistři Evropy, mistři světa, a dokonce i olympijští vítězi. I žáci mají po absolvování Gymnázia ALTIS šanci být takto úspěšní, může je znát celý svět! Rádi Vás ve zkratce provedeme celým systémem.
puk kruh poznej utřiď konej

POZNEJ!
Poznávání je základním kamenem rozvoje rozumových schopností i osobnosti každého žáka. Naši žáci jsou prováděni poznávacím procesem různými metodami a cestami. Poznávají ve školní třídě, na exkurzích, naukových pobytech, výstavách i různých školních akcích. Poznávají všemi svými smysly, zapojí hlavně uši, oči i hmat. Tyto principy pomáhají zvládat všechny nástrahy gymnaziálního vzdělávání různým typům žáků.
Poznávají ale také naši učitelé. Jak by mohli efektivně vyučovat každého žáka bez jeho zevrubného poznání? Na poznání používáme různé metody . Pozorování je nejobvyklejší. Na detailnější poznávání ovšem používáme evaluaci, a to vnitřní i vnější. Evaluace nám zrcadlí efektivitu vyučovacího procesu, pomáhá nám ho účinně korigovat a dává zpětnou vazbu žákům. Pro lepší orientaci uvádíme stručný popis prováděné evaluace.


ROČNÍK

NÁZEV EVALUACE

CO SE ZJIŠŤUJE

OBLAST EVALUACE

Prima

SCIO (vnější)

Škola (vnitřní)

Škola (vnitřní)

OSP (Obecné studijní předpoklady), ČJ, MA

ČJ, M, AJ

Test smyslového vnímání Test temperamentu

rozumové schopnosti

rozumové schopnosti

osobnost

Sekunda

SCIO (vnější)

Škola (vnitřní)

Škola (vnitřní)

OSP, ČJ, MA, AJ

Malá maturita nanečisto

Test smyslového vnímaní Test temperamentu

rozumové schopnosti

rozumové schopnosti

osobnost

Tercie

SCIO (vnější)

Škola (vnitřní)

Škola (vnitřní)

Škola (vnitřní)

 

Škola (vnitřní)

OSP, ČJ, MA, AJ

Osobnostní dotazník

Test profesionální orientace

Test smyslového vnímání Test temperamentu

Hodnotící pohovor

rozumové schopnosti

osobnost

osobnost, motivace

osobnost

 

rozumové schopnosti, osobnost, poradenství ohledně strategie učení

Kvarta

SCIO (vnější)

Škola (vnitřní)

Škola (vnitřní)

 

Škola (vnitřní)

OSP, ČJ, MA, AJ

Malá maturita

Test smyslového vnímání Test temperamentu

Strukturovaný test inteligence

rozumové schopnosti

rozumové schopnosti

osobnost

 

rozumové schopnosti

Kvinta

SCIO (vnější)

OSP, ČJ, MA, AJ, BI, FY, CH, DĚ, ZE, ZSV

rozumové schopnosti

Sexta

 

Škola (vnitřní)

Ústní maturita nanečisto

rozumové schopnosti

Septima

SCIO (vnější)

OSP, ČJ, MA, AJ, BI, FY, CH, DĚ, ZE, ZSV

rozumové schopnosti (přidaná hodnota proti stavu v kvintě)

Oktáva

Škola (vnitřní)

 

Škola (vnitřní)

Škola (vnitřní)

Škola (vnitřní)

Strukturovaný test inteligence

Osobnostní dotazník

Profesionální orientace

Hodnotící pohovor

rozumové schopnosti

 

osobnost

motivace

rozumové schopnosti, osobnost, poradenství ohledně přihlášky na VŠUTŘIĎ!
Všechny získané znalosti, schopnosti a dovednosti je třeba zařadit do určitého systému. Tento systém pomáhají vytvářet všichni vyučující, a to ve všech předmětech. Jak nám jednotlivé předměty pomáhají utřídit si veškeré poznatky?


Předměty

Naše filozofie

Český jazyk a literatura

Naučit žáky nejenom gramatická pravidla, ale také schopnost porozumět textům a umět z nich vyvozovat logické závěry a rozvíjet schopnost vyjádřit své myšlenky písemnou formou. Proto také je do tohoto předmětu integrován kurz „Umění učit se“, „Knihovnický kurz“.

Anglický jazyk

Naučit žáky v tomto jazyce komunikovat, číst i psát. Připravit žáky ke zkouškám typu FCE, CAE, TOEFL (popřípadě další), které otevírají dveře na zahraniční univerzity.

Španělský jazyk, Francouzský jazyk, Německý jazyk, Ruský jazyk

Naučit žáky v těchto jazycích komunikovat, číst i psát a připravit je na příslušné mezinárodní zkoušky.

Matematika

Naučit žáky logicky myslet, rozvíjet analytické a kritické myšlení, a to vše formou, která respektuje žákův učební styl.

Informatika a výpočetní technika

Naučit žáky pracovat s výpočetní technikou na uživatelské úrovni tak, aby ji mohli bez problémů využít ve své školní i mimoškolní praxi. Důležitým prvkem je také používání „elektronického indexu“, jehož součástí je nejenom možnost online seznámení s aktuálním stavem hodnocení, ale i přístup ke všem podstatným informacím ze života školy včetně přístupu ke studijním textům.

Základy společenských věd (humanitní výchova)

Naučit žáky nejenom faktickým poznatkům těchto oborů, ale na tomto podkladě naučit žáky komunikovat, sledovat aktuální dění, vychovávat poučené občany a chápat události v kontextech.

Dějepis

Naučit žáky především vnímat dějinné souvislosti a schopnost vzít si z historie poučení do současného života.

Biologie (přírodopis)

Naučit žáky tomuto oboru formou badatelských hodin, problémového vyučování, experimentů či dlouhodobých projektů.

Fyzika

Naučit žáky fyziku formou přístupnou, která ukáže tento vědní obor jako velmi praktický a nesmírně vzrušující.

Chemie

Naučit žáky v chemii nejenom základy tohoto vědního oboru, ale předvést ho také jako obor spojený s naším každodenním životem.

Hudební a výtvarná výchova

Naučit žáky vnímat výtvarná a hudební díla, nechat tato díla na žáky působit v celé jejich komplexnosti. Při těchto aktivitách maximálně rozvíjet pravou hemisféru.

Tělesná výchova

Naučit žáky se pravidelně hýbat, maximální individualizace. Součástí jsou také seznamovací kurzy, stmelovací kurzy, lyžařské kurzy a vodácké kurzy, GO pobyty.

Výchova ke zdraví, Člověk a svět práce (nižší stupeň víceletého gymnázia)

Naučit žáky se orientovat ve velmi praktických tématech.KONEJ!
K čemu by bylo veškeré snažení jak ze strany vyučujících, tak ze strany žáků, kdyby nevyústilo v praktickou činnost (konání), které potvrdí získané znalosti, dovednosti a schopnosti?Subjekt změny

Naše filozofie změny

Požadované vlastnosti

Žák

Naučit žáky vnímat proces učení jako celoživotní proces. Všechny poznatky se žáci nejenom naučí, ale také dovedou v praxi aplikovat. To se týká rozvoje kognitivních (rozumových) schopností, ale  i žákovy osobnosti.

Z těchto dvou bodů také plynou vlastnosti žáků (ale také i učitelů) gymnázia, které považujeme za cílový stav.

    Komunikativní

    Samostatný

    Odpovědný

    Efektivní

    Pozitivní

    Loajální

    Odolný

    Sebevědomý

    Sociálně citlivý

    Slušný

 

 

Žák a vnější prostředí

Naučit žáky respektovat fakt, že žijeme v určitém sociálním, ale i přírodním prostředí. Z toho pak odvozujeme normy chování a vystupování jak ve vztahu k ostatním lidem, tak ve vztahu k přírodnímu prostředí.Rozvoj rozumových schopností a osobnosti lze pozorovat na každém kroku. Při vstupu na naše gymnázium v 11 letech jsou tito na prahu svého nejbouřlivějšího rozvoje. Vidíme, jak se z nich pomalu stávají osobnosti. Naučí se komunikovat, nebát svůj názor prezentovat a hlavně obhájit. Ano, obhájit pomocí svých výborných znalostí a precizně vytrénované logiky. A dokonce velmi dobře dokáží tyto činnosti provádět i v cizích jazycích. Nemůže být tedy pro nikoho velkým překvapením, že úspěšnost vstupu na VŠ je díky systému PUK 100%. Asi také příliš nepřekvapí, že studují i na zahraničních univerzitách. Věříme, že mnozí z nich se dostanou ještě dále, ať již si vyberou jakýkoliv obor. Budou úspěšní a uznávaní, možná jejich jméno bude znát celý svět. Ať tedy žije náš unikátní systém!

puk altis