VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ NA GYMNÁZIU ALTIS

Základní povinnosti výchovné poradkyně:

  1. informační činnost,

  2. diagnostická činnost,

  3. metodická činnost,

  4. poradenská činnost,

  5. soupis činností – evaluační tabulka.


  1. Výchovná poradkyně poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům informace o činnosti výchovného poradenství a možnostech využívání výsledků této odborné činnosti, o otázkách prevence a nápravy problémů, které se mohou vyskytnout ve vývoji, výchově a vzdělávání žáků, a studijní a profesionální informace.

  1. Výchovná poradkyně při soustavném dlouhodobém pozorování, sledování a hodnocení vývoje žáků metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost třídních učitelů a poskytuje jim obsahovou a metodickou pomoc při používání konkrétních diagnostických metod, vyhledávání a sledování problémových, ale i vynikajících žáků a při systematickém sledování a hodnocení individuálních zvláštností žáků významných pro volbu dalšího studia. Výchovná poradkyně uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří vyžadují z výchovných, vzdělávacích, profesionálně orientačních, sociálních a jiných důvodů zvláštní zřetel a vede si o tom evidenci a dokumentaci. Navrhuje žáky k odbornému vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny.

  1. Výchovná poradkyně poskytuje třídním učitelům a ostatním pedagogickým pracovníkům obsahovou a metodickou pomoc při vytváření optimálních podmínek pro vývoj žáků, při nápravě problémů, které se u nich vyskytly, při realizaci doporučení pedagogicko-psychologických poraden, popřípadě i jiných odborníků, a při vytváření podmínek pro rozvíjení vlastností žáků významných pro další studium a budoucí povolání.

  1. Výchovná poradkyně na škole zabezpečuje individuální poradenskou činnost pro žáky, jejich zákonné zástupce v otázkách vývoje, výchovy a vzdělávání, ale zejména v otázkách volby dalšího studia a povolání.

  1. Evaluační tabulka


ROČNÍK

NÁZEV EVALUACE

CO SE ZJIŠŤUJE

OBLAST EVALUACE

Prima

SCIO (vnější)


Škola (vnitřní)

Škola (vnitřní)Škola (vnitřní)

OSP (Obecné studijní předpoklady), ČJ, MA

ČJ, M, AJ

test smyslového vnímání (TSV), test temperamentu (TT), typologie MBTI

B3 – sociometrie, třídní klima

rozumové schopnosti


rozumové schopnosti

osobnostvztahy ve třídě

Sekunda

SCIO (vnější)

Škola (vnitřní)

Škola (vnitřní)

OSP, ČJ, MA

malá maturita nanečisto předání písemného osvědčení

B3 – sociometrie, třídní klima

rozumové schopnosti

rozumové schopnostivztahy ve třídě

Tercie

SCIO (vnější)

Škola (vnitřní)


Škola (vnitřní)Škola (vnitřní)

Škola (vnitřní)

OSP, ČJ, MA

B3 – sociometrie, MBTI, třídní klima

TSV, TT, typologie MBTI, dotazník volby povolání, osobnostní dotazník

test struktury inteligence

hodnotící pohovor, písemná výstupní zpráva

rozumové schopnosti

vztahy ve třídě


osobnost, motivacerozumové schopnosti poradenství ohledně strategie učení

Kvarta

SCIO (vnější)Škola (vnitřní)


Škola (vnitřní)

Škola (vnitřní)

OSP, ČJ, MA, AJ, předání individuálních písemných zpráv

malá maturita, předání písemného osvědčení

typologie MBTI, TSV, TT

B3 – sociometrie, třídní klima

rozumové schopnostirozumové schopnosti


osobnost

vztahy ve třídě

Kvinta

SCIO (vnější)
Škola (vnitřní)

Škola (vnitřní)

OSP, ČJ, MA, AJ, BI, FY, CH, DĚ, ZE, ZSV, předání individuálních písemných zpráv

typologie MBTI, TSV, TT

B3 – sociometrie, třídní klima

rozumové schopnosti
osobnost

vztahy ve třídě

Sexta


Škola (vnitřní)Škola (vnitřní)

Škola (vnitřní)

ústní maturita nanečisto, předání písemného osvědčení

typologie MBTI, TSV, TT

B3 – sociometrie, třídní klima

rozumové schopnostiosobnost

vztahy ve třídě

Septima

Škola (vnitřní)

Škola (vnitřní)

B3 – sociometrie, třídní klima

typologie MBTI, TSV, TT

vztahy ve třídě

osobnost

Oktáva

SCIO (vnější)
Škola (vnitřní)

Škola (vnitřní)

Škola (vnitřní)

Škola (vnitřní)

OSP, ČJ, MA, AJ, BI, FY, CH, DĚ, ZE, ZSV, předání individuálních písemných zpráv

strukturovaný test inteligence

osobnostní dotazník

profesionální orientace

hodnotící pohovor, písemná výstupní zpráva

rozumové schopnosti (přidaná hodnota proti stavu v kvintě)rozumové schopnosti

osobnost

motivace

poradenství ohledně přihlášky na VŠ