STÁTNÍ MATURITA

ANALÝZA VÝSLEDKŮ GYMNÁZIA ALTIS VE STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE ŠKOLNÍHO ROKU 2016/2017


V tabulce jsou výsledky našeho gymnázia v předmětu anglický jazyk a matematika, tedy v předmětech, které rodiče nejvíce zajímají. Data vychází z grafické interpretace zpracované na stránkách CERMAT.

Výsledky maturity 2016/2017 - Anglický jazyk
Název Průměrná úspěšnost (max,100) Medián Směrodatná odchylka Přihlášených Konajících % přihlášených
Gymnázium ALTIS 93,98 94,74 4,33 13,00 13,00 54,17
Hl. m. Praha 79,74 83,50 15,27 7,63 6,60 73,00
Gymnázia v ČR 88,40 90,86 9,17 13,00 12,54 61,85
Maturanti v ČR 77,24 80,27 15,86 48,13 42,40 69,30


Velký rozdíl vidíme již ve výsledcích při porovnání Gymnázia ALTIS a ostatních gymnázií v Praze. Rovněž v porovnání s gymnázii v ČR se jedná a statisticky významný rozdíl. Vysoká průměrná úspěšnost ukazuje na vynikající výsledky našich maturantů. Vysoký medián dosažených výsledků maturující třídy a nízká směrodatná odchylka (viz poznámka) ukazují, že úspěšnost studia je na velmi vysoké úrovni a vzdělávací program zajišťuje nejvyšší standard vzdělání. Řadí nás to k nejlepším gymnáziím v ČR.

Výsledky maturity 2016/2017 - Matematika
Název Průměrná úspěšnost Medián Směrodatná odchylka Přihlášených Konajících % přihlášených
Gymnázium ALTIS 78,40 80,00 14,58 11,00 10,00 45,83
Hl. m. Praha 59,85 62,00 24,13 2,30 2,08 22,40
Gymnázia v ČR 68,44 70,00 19,58 7,06 6,91 33,56
Maturanti v ČR 53,87 54,00 23,94 17,88 16,00 25,74


Je potěšitelné, že vzestupný trend je vidět i na maturitě z matematiky, kde při porovnání výsledků s jednotlivými kohortami jsou výsledky našeho gymnázia rovněž vynikající. Zde rozdíl v řádu desítek procent úspěšnosti ukazuje, že vzdělávací program zajišťuje podmínky pro vysokou úroveň vzdělání i v matematice (bude za 3 roky povinně maturitním předmětem). Potvrzuje to jen míru všeobecnosti našeho vzdělání a možnost našich studentů absolventů na všech univerzitách v ČR a zahraničí. Zároveň to ukazuje na vysokou pedagogickou způsobilost vyučujících a vedení.

Máme rozpracované programy do budoucna, které zajistí, že v základních předmětech AJ, MA, ČJL budou naši absolventi moderně vzděláváni. Devizou je, i při náročnosti studia, příjemné klima výuky na škole a motivace našich studentů. Bez poctivé přípravy a vedení studia není skutečného vzdělání.

Poznámka: Medián – střed dosažených výsledků, který eliminuje krajní hodnoty. Lím vyšší medián, tím se výsledky konkrétního subjektu zpravidla nachází výše v hodnocení.
Směrodatná odchylka – ukazuje, jak se mohou lišit konkrétní subjekty (prvky souboru) od zkoumaného souboru jako celku. Je-li malá, jsou si prvky souboru většinou navzájem podobné, a naopak velká směrodatná odchylka signalizuje velké vzájemné odlišnosti.


STABILNĚ VÝBORNÉ VÝSLEDKY GYMNÁZIA ALTIS VE STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016

Kompletní analýza výsledků gymnázií u státní maturity 2016:
Naši studenti se v celkovém pořadí v ČR umístili z AJ na 1. místě, ČJ na 2. místě a MA na 29. místě (viz níže uvedené analýzy).

Anglický jazyk (pdf)

Český jazyk (pdf)

Matematika (pdf)

JEŠTĚ LEPŠÍ VÝSLEDKY GYMNÁZIA ALTIS VE STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

Kompletní analýza výsledků gymnázií u státní maturity 2015:
Naši studenti se v celkovém pořadí v ČR umístili z AJ na 1. místě, ČJ na 1. místě a MA na 6. místě (viz níže uvedené analýzy).

Anglický jazyk (pdf)

Český jazyk (pdf)

Matematika (pdf)

OPĚT VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY GYMNÁZIA ALTIS VE STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE ŠKOLNÍHO ROKU 2013/2014

Kompletní analýza výsledků gymnázií u státní maturity 2014:
Naši studenti se v celkovém pořadí v ČR umístili z AJ na 3. místě, MA na 4. místě a ČJ na 5. místě (viz níže uvedené analýzy).

Anglický jazyk (pdf)

Český jazyk (pdf)

Matematika (pdf)

V jarním termínu školního roku 2013/2014 maturovalo 70 145 žáků, z toho 8 213 žáků neuspělo.
Na Gymnáziu ALTIS maturovalo 14 žáků, uspěli všichni. 
Žáci maturovali povinně z českého jazyka a literatury, druhý povinný předmět si volili z cizího jazyka nebo matematiky.

Školní rok 2013/14

Anglický jazyk (vybralo si v %)

Anglický jazyk (výsledky v %)

ČR celkem

64,0

76,1

Gymnázium

61,8

87,4

Z toho:

8 letá gymnázia

58,6

90,5

6 letá gymnázia

60,7

88,9

4 letá gymnázia

63,9

85,3

G ALTIS

64,3

96,0Školní rok 2013/14

Český jazyk (výsledky v %)

ČR celkem

73,3

Gymnázium

83,0

Z toho:

8 letá gymnázia

85,8

6 letá gymnázia

83,2

4 letá gymnázia

81,2

G ALTIS

91,8Školní rok 2013/14

Matematika (vybralo si v %)

Matematika (výsledky v %)

ČR celkem

36,0

51,0

Gymnázium

38,2

69,0

Z toho:

8 letá gymnázia

41,4

74,6

6 letá gymnázia

39,3

71,5

4 letá gymnázia

36,1

64,5

G ALTIS

35,7

87,2
VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY GYMNÁZIA ALTIS VE STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE ŠKOLNÍHO ROKU 2012/2013

V jarním termínu školního roku 2012/2013 maturovalo 80 270 žáků, z toho 14 208 žáků neuspělo.
Na Gymnáziu ALTIS maturovalo 18 žáků, uspěli všichni. 
Žáci maturovali povinně z českého jazyka a literatury, druhý povinný předmět si volili z cizího jazyka nebo matematiky.

Školní rok 2012/13

Anglický jazyk (vybralo si v %)

Anglický jazyk (výsledky v %)

ČR celkem

60,8

79,2

Gymnázium

62,8

89,2

Z toho:

8 letá gymnázia

60,2

92,0

6 letá gymnázia

60,8

90,8

4 letá gymnázia

64,7

87,4

G ALTIS

72,2

92,7

 

Školní rok 2012/13

Český jazyk (výsledky v %)

ČR celkem

71,0

Gymnázium

80,5

Z toho:

8 letá gymnázia

83,3

6 letá gymnázia

81,9

4 letá gymnázia

78,6

G ALTIS

91,7

 

Školní rok 2012/13

Matematika (vybralo si v %)

Matematika (výsledky v %)

ČR celkem

39,2

55,8

Gymnázium

37,2

75,4

Z toho:

8 letá gymnázia

39,8

80,8

6 letá gymnázia

39,2

76,9

4 letá gymnázia

35,3

71,4

G ALTIS

27,8

86,0STÁTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠKA ŠKOLNÍHO ROKU 2011/2012

Tabulky zveřejněné v dubnu 2013 na mattahurry.cz jsou více objektivní, než ty, které se doposud objevovaly, protože zohledňují úrovně jednotlivých předmětů a počty přihlášených.

U předchozích hodnocení stačil jeden výborný maturant ve vyšší úrovni (např. s výsledkem 95 %) a škola byla hodnocena na prvních příčkách, stejně jako škola s dvaceti maturanty ve vyšší úrovni s obdobnými procenty. Pro určení pořadí školy v seznamu gymnázií byl použit koeficient, který zohledňuje, jak velký podíl maturantů z daného předmětu konal zkoušku ve vyšší úrovni obtížnosti. Přitom platí, že čím byl podíl vyšší obtížnosti větší, tím škola získala větší indexový bonus, a mohla se tak v pořadí posunout i před školu s vyšším průměrným percentilem. Z výše zmíněných důvodů tento žebříček více vypovídá o úrovni maturity na konkrétní škole.

Autoři žebříčku do výpočtu pořadí v jednotlivých předmětech zařadili gymnázia, kde počet maturujících v daném předmětu (a v příslušné úrovni) byl větší než 5 (tedy 6 a více). Proto se Gymnázium ALTIS neobjevuje v žebříčku českého jazyka (vyšší úroveň), neboť u nás maturovalo ve vyšší úrovni přesně 5 žáků. Stejná situace je i v matematice, zde rovněž ve vyšší úrovni maturovalo 5 žáků.

Výsledky našich žáků byly přitom v českém jazyce (vyšší úroveň) opravdu špičkové. Gymnázium ALTIS získalo celkový výsledek 89,8 %, přičemž ostatní gymnázia měla výsledek 83,7 %.

aj_výsledky ČR (pdf)                 čj_výsledky_ČR (pdf)

aj_výsledky_Praha (pdf)           čj_výsledky_Praha (pdf)     (Zdroj MATT&Hurry)


Dopis ředitelky školy ze dne 12. 11. 2012

Mnozí jste jistě zaregistrovali, že ve dnech 26. a 27. 10. 2012 vyšla v Lidových novinách mimořádná příloha s výsledky maturitní zkoušky 2010/2011 a 2011/2012. Redaktor LN po dlouhé roční bitvě a dvou žalobách „vymámil“ z CERMATU (ten je zodpovědný za organizaci státní maturity) příslušná data, která však byla bez jedné zásadní informace. Tím je počet studentů, kteří si na škole zvolili vyšší úroveň maturity. Ve výsledku to znamená, že výborný výsledek mohl udělat např. jen jeden žák. Domníváme se, že taková data by měla být za školu veřejná, a proto je zveřejňujeme za gymnázium ALTIS celá. Uvedené výsledky tak potvrzují to, že ALTIS dlouhodobě patří k vynikajícím gymnáziím v České republice.

Tabulky (viz níže) není potřeba příliš komentovat, čísla jsou zřejmá. Upozornila bych snad na jeden fakt, který by mohl čtenářům uniknout, a to jsou vzpomínané počty v jednotlivých úrovních. Žáci měli možnost si vybírat ze dvou úrovní: základní a vyšší. Jejich obtížnost se značně lišila, snad by se to dalo laicky připodobnit k tomu, že základní úroveň zkoumala asi tak znalosti na úrovni konce základní školy, popřípadě 1. ročníku střední školy. Vyšší úroveň již bezesporu znamenala úroveň posledního maturitního ročníku střední školy. Dosažená procenta u výsledků v jednotlivých úrovních mají tak naprosto jinou vypovídací hodnotu, a snad i z tohoto důvodu byla taková informace CERMATEM zadržena. Žáci našeho gymnázia volili mnohem častěji vyšší úroveň, než ostatní gymnázia. i při takové volbě dosáhli vynikajících výsledků. Podíváte–li se na data gymnázia ALTIS, zjistíte například u anglického jazyka, že úroveň vyšší si zvolilo 93,3% našich žáků a výsledek byl 92,7%, přičemž ostatní osmiletá gymnázia měla průměrné procentní zastoupení ve vyšší úrovni pouze 23,9% a výsledek 90%. Jistě se tedy nelze divit, že z gymnázia ALTIS se hlásí každý rok žáci také na zahraniční univerzity (převážně do Velké Británie a USA) a ve studiích tam jsou velmi úspěšní. Taktéž u českého jazyka (25% studentů volilo vyšší verzi) a matematiky (80% vyšší verzi) výsledky ukázaly na kvalitu našeho vzdělávacího programu. Program gymnázia ALTIS spolu s profesně zdatnými učiteli a odborným vedením gymnázia zajišťuje i do budoucna, že tato vysoká kvalita bude nadále zachována.

Zveřejněné výsledky jsou dvouletým indikátorem, který spolu s dalšími podmínkami studia na škole může napovědět informace o úrovni škol. Při dostupnosti dlouhodobých výsledků a otevřené informaci o všech aspektech maturity, může zájemce mnohem lépe usuzovat na kvalitu školy.

12. 11. 2012                                                                      PaedDr. Vladimíra Fišerová

Školní rok 2011/12

Anglický jazyk

(vybralo si %)

Anglický jazyk

(výsledek v %)

základní

vyšší

základní

vyšší

ČR celkem

93,7

6,3

77,0

88,9

Gymnázia

82,0

18,0

85,8

89,1

Z toho:

 8 letá

76,1

23,9

88,8

90,6

 6 letá

74,8

25,2

87,9

88,9

 4 letá

86,2

13,8

84,2

87,7

G ALTIS

6,7

93,3

86,0

92,7

 

Školní rok 2011/12

Český jazyk a literatura

(vybralo si %)

Český jazyk a literatura

(výsledek v %)

základní

vyšší

základní

vyšší

ČR celkem

96,9

3,1

71,2

83,6

Gymnázia

88,5

11,5

79,1

83,7

Z toho:

 8 letá

85,8

14,2

81,0

85,3

 6 letá

82,0

18,0

80,5

84,0

 4 letá

91,0

9,0

77,8

82,0

G ALTIS

75,0

25,0

86,7

89,8

 

Školní rok 2011/12

Matematika

(vybralo si %)

Matematika

(výsledek v %)

základní

vyšší

základní

vyšší

ČR celkem

95,9

4,1

56,5

64,6

Gymnázia

83,5

16,5

73,8

65,8

Z toho:

 8 letá

74,8

25,2

78,3

68,3

 6 letá

82,2

17,8

76,0

63,4

 4 letá

89,0

11,0

71,1

62,6

G ALTIS

20,0

80,0

66,0

64,0

 


Státní maturita 2011 a 2012 (zdroj Lidové noviny)    maturity.xls (1MB)
Unicorn Ekospol Světová škola Cambridge English exams Maxdorf Značka Pečujeme o vzdělávání Charita.Praha Člověk v tísni Adra