KURZY PRO VEŘEJNOST 2017/2018

Objednávkový formulář:

Diagnostika studijních předpokladů Pro žáky od 10 do 16 let, 1 den testování + výklad a poradenství, termín dle přihlášení (pátky),
cena 4 500 Kč.
Kurz k povinným přijímacím zkouškám pro uchazeče o osmileté studium Pro žáky 5. třídy ZŠ, od 24. 10. 2017 do 10. 4. 2017,
cena 9 000 Kč. (sleva ze školného 2 000 Kč viz popis kurzu)
Do kurzů lze nastoupit i po zahájení.
@


Vyplňte, prosím, všechny údaje!Další kurzy - nultý ročník pro žáky 5. ročníku, přípravné kurzy pro žáky 3. a 4. ročníku ZŠ otevřeny v běžném režimu kurzů nebudou. V případě, že by zákonný zástupce měl zájem o doplnění základního vzdělání z 1. až 5. ročníku ZŠ, jsme připraveni takové vzdělání zajistit na základě individuální smlouvy a ceny. Pro vysvětlení, prosím čtěte níže.

Ve školním roce 2017/2018 dochází k úpravě našich kurzů. Nebudou organizovány kurzy pro zájemce z 3. a 4. tříd základní školy. Rovněž došlo ke změně u kurzů pro žáky z 5. tříd, kde bude jen přípravný kurz. Paradoxně, důvodem je vysoká úspěšnost a profesionalita kurzů a vzrůstající zájem z některých škol. Předchozí kurzy byly organizovány především jako příprava na naše gymnázium, a na jeho náročný program, kde takto připravené děti budou pokračovat v systému našeho gymnázia po dobu dalších osmi let. Stále více se ukazuje, že na naše kurzy se přihlašují děti, které na rozličných základních školách nedostávají plné vzdělání příslušné pro 1. stupeň základní školy – a to i na školách, kde platí vysoké školné. Následně se tyto nedostatky snaží řešit návštěvou našich kurzů, a ve zrychleném režimu, a za podstatně menší částku, si doplňují chybějící základní vzdělání. Pod vedením našich odborníků, při vysoce kvalifikované práci tak „dohánějí „ to, co jim domovská škola neposkytla. Následně pak po přijímacích zkouškách často nastupují na gymnaziální stupeň téže instituce. Samotná příprava v kurzech a k přijímacím zkouškám zajišťuje velmi vysoký výkon a úspěšnost absolventů našich kurzů je v přijímacím řízení nadstandardní. Jedná se však jen o jednorázový úspěch, a vložené úsilí kurzů není dále rozvíjeno v našem vzdělávacím programu – na nějž mají právě tyto kurzy připravovat. Lidově řečeno: „Taháme kaštany z ohně za instituce, které vyznávají jinou filozofii vzdělávání„, a rodiče potom řeší prostřednictvím našich kurzů, kdy za poměrně „nízkou“ částku, oproti placenému školnému, absolvují zpětně I. stupeň základní školy v našich kurzech. Žáci, kteří budou přijati na naše gymnázium, nebudou nijak ochuzení. Jsme totiž schopni obsah kurzů, doplňujících I. stupeň základní školy, zabudovat do našeho vzdělávacího programu, nebo kurzy posunout do doby, kdy budou studovat u nás.

PaedDr. Vladimíra Fišerová
ředitelka gymnázia

DIAGNOSTIKA STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Rodičům doporučujeme naši diagnostiku studijních předpokladů, v jejímž rámci získají mnoho cenných informací o studijních schopnostech svých dětí, a které je možno následně využít v rámci přípravy na přijímací řízení. Diagnostika studijních předpokladů se skládá z několika na sebe navazujících částí.

 • Test studijních předpokladů (forma písemná, čas limitovaný).
 • Osobnostní dotazníky (forma písemná, individuální tempo).
 • Všeobecný přehled (forma ústní).
 • Logické a kritické myšlení (forma ústní).
 • Test angličtiny (forma elektronická, čas limitovaný, zařazení na úroveň dle Společného evropského referenčního rámce pro výuku jazyků), oxfordenglishtesting.com.
 • Testy funkční gramotnosti (forma ústní a písemná): čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, jazyková gramotnost, komunikační gramotnost, pracovní gramotnost.

V těchto částech se sledují tyto kompetence.

 • Kompetence k učení.
 • Kompetence k řešení problémů.
 • Kompetence komunikativní.
 • Kompetence sociální a personální.
 • Kompetence občanské.
 • Kompetence pracovní.
Většina úkolů a činností je hodnocena na devítistupňové škále.

Rodiče získávají tyto výstupy z absolvované diagnostiky.

Komplexní písemná zpráva.
Grafické zpracování testu obecných studijních předpokladů a dovednostních úkolů.
Hodinový pohovor nad výsledky diagnostiky, jehož součástí je i poskytnutí odborných rad (popřípadě písemných materiálů) ke zlepšení strategie učení.
Výstup absolvovaného testu z anglického jazyka je indikuje splnění kritérií pro zařazení do úrovně A1-B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro výuku jazyků.

Na diagnostiku se můžete přihlásit pomocí formuláře (zpět), nejlépe v období od 1. 9. do 30. 11. Budeme Vás kontaktovat ohledně termínu a poté Vám zašleme pokyny k platbě. Termíny jsou zpravidla vypsány na pátek, a testování probíhá cca od 08.00 do 14.00 hodin. Cena diagnostiky (včetně pohovoru) je pro školní rok 2017/2018 stanovena na 4 500,- Kč.


Kurz k povinným přijímacím zkouškám.

Kurz je určen pro uchazeče o osmileté gymnázium, to znamená žáky 5. tříd základní školy. Tito žáci budou pro školní rok 2018/2019 konat povinné státní přijímací zkoušky na gymnázium z českého jazyka a matematiky. Náplní kurzu je příprava pro úspěšné složení těchto zkoušek. Kurz proto sestává z odborného didaktického testování, kde bude procvičováno učivo ZŠ formou didaktických testů. Jejich obsah bude vycházet ze schválených dokumentů MŠMT a bude simulovat testy státní.

V kurzu, který je v rozsahu 20 dvouhodinových lekcí, budou žáci pod odborným vedením zkušených pedagogů postupně skládat řadu testů, včetně jejich rozboru a opravy. Získají tak potřebné znalosti, vědomosti a postupy, které jsou nutné u povinných testů z českého jazyka a matematiky.

Jedná se o vysoce specializovanou výuku. Přináší žákům specifické dovednosti a znalosti, rozvíjí jejich schopnosti při zjišťování úrovně vzdělání a připravuje je na testování.

Kurz bude probíhat od konce října 2017 do poloviny dubna 2018. Každé úterý (začátek 24. 10. 2017) od 16,00 hod. do 17,40 hod. na adrese: Gymnázium ALTIS, Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice. Cena kurzu je 9 000,- Kč. Přihlášku zašlete nejpozději do 15. 9. 2017 pomocí formuláře (zpět), poté vám budou zaslány pokyny k platbě.

Absolventi kurzů, kteří budou přijatí na Gymnázium ALTIS ke studiu, získávají bonus 2 000,- Kč na školné za rok 2018/2019.

Termíny výuky: : 24. 10., 31. 10., 7. 11., 14. 11., 28. 11., 5. 12. 12. 12. 19. 12. 2017, 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1., 6. 2., 20. 2., 27. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 10. 4. 2018.

Přijďte a přesvědčte se sami! Máme již 25 let zkušeností s výukou a stovky absolventů. Špičkové výsledky u státní maturity. Náš program je propracovaný a má vysokou úspěšnost vstupu na kvalitní vysoké školy, včetně škol v zahraničí.

Unicorn Ekospol Světová škola Cambridge English exams Maxdorf Značka Pečujeme o vzdělávání Charita.Praha Člověk v tísni Adra