KURZY PRO VEŘEJNOST pro rok 2017/2018 budou zveřejněny do konce června!

Objednávkový formulář:

Diagnostika studijních předpokladů Pro žáky od 10 do 16 let, 1 den testování + výklad a poradenství, termín dle přihlášení (pátky),
cena 4 500 Kč.
0. ročník – přípravný kurz Gymnázia ALTIS. Pro úspěšné studium na Gymnáziu ALTIS a jiném gymnáziu. Pro žáky 5. ročníku ZŠ, 40 hodin, od 1. 11. 2016 do 18. 4. 2017,
cena 7 900 Kč.
Kurz k povinným přijímacím zkouškám. Pro uchazeče o osmileté studium, kteří budou povinně skládat přijímací zkoušku. Pro žáky 5. ročníku ZŠ, 60 hodin, od 15. 9. 2016 do 1. 6. 2017,
cena 7 500 Kč.
Vím, jak správně číst s porozuměním a pracovat s čísly – začínáme! Budování základů a rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti – začít včas! Pro žáky 3. ročníku ZŠ, 60 hodin, od 15. 9. 2016 do 1. 6. 2017,
cena 8 500 Kč.
Vím, jak správně číst s porozuměním a pracovat s čísly. Rozvoj nezbytné čtenářské a matematické gramotnosti – základ pro úspěšné studium. Pro žáky 4. ročníku ZŠ, 60 hodin, od 15. 9. 2016 do 1. 6. 2017,
cena 8 500 Kč.
Do kurzů lze nastoupit i po zahájení.

Výhodné balíčky (při objednávce dvou nebo tří vybraných kurzů)

Diagnostika studijních předpokladů + 0. ročník – přípravný kurz, 11 000 

Diagnostika studijních předpokladů + Kurz k povinným přijímacím zkouškám, 11 000 

0. ročník – přípravný kurz + Kurz k povinným přijímacím zkouškám, 13 500 

Diagnostika studijních předpokladů + 0. ročník – přípravný kurz + Kurz k povinným přijímacím zkouškám, 17 500 
@


Vyplňte, prosím, všechny údaje!DIAGNOSTIKA STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Rodičům doporučujeme naši diagnostiku studijních předpokladů, v jejímž rámci získají mnoho cenných informací o studijních schopnostech svých dětí, a které je možno následně využít v rámci přípravy na přijímací řízení. Diagnostika studijních předpokladů se skládá z několika na sebe navazujících částí.

 • Test studijních předpokladů (forma písemná, čas limitovaný).
 • Osobnostní dotazníky (forma písemná, individuální tempo).
 • Všeobecný přehled (forma ústní).
 • Logické a kritické myšlení (forma ústní).
 • Test angličtiny (forma elektronická, čas limitovaný, zařazení na úroveň dle Společného evropského referenčního rámce pro výuku jazyků), oxfordenglishtesting.com.
 • Testy funkční gramotnosti (forma ústní a písemná): čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, jazyková gramotnost, komunikační gramotnost, pracovní gramotnost.

V těchto částech se sledují tyto kompetence.

 • Kompetence k učení.
 • Kompetence k řešení problémů.
 • Kompetence komunikativní.
 • Kompetence sociální a personální.
 • Kompetence občanské.
 • Kompetence pracovní.
Většina úkolů a činností je hodnocena na devítistupňové škále.

Rodiče získávají tyto výstupy z absolvované diagnostiky.

Komplexní písemná zpráva.
Grafické zpracování testu obecných studijních předpokladů a dovednostních úkolů.
Hodinový pohovor nad výsledky diagnostiky, jehož součástí je i poskytnutí odborných rad (popřípadě písemných materiálů) ke zlepšení strategie učení.
Výstup absolvovaného testu z anglického jazyka je indikuje splnění kritérií pro zařazení do úrovně A1-B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro výuku jazyků.

Na diagnostiku se můžete přihlásit pomocí formuláře (zpět), nejlépe v období od 1. 9. do 30. 11. Budeme Vás kontaktovat ohledně termínu a poté Vám zašleme pokyny k platbě. Termíny jsou zpravidla vypsány na pátek, a testování probíhá cca od 08.00 do 14.00 hodin. Cena diagnostiky (včetně pohovoru) je pro školní rok 2016/2017 stanovena na 4 500,- Kč.


Přípravný kurz – 0. ročník Gymnázia ALTIS

Chcete se dostat a úspěšně studovat na osmiletém gymnáziu? Kurz je zajišťován kvalifikovanými vyučujícími a na škole, která patří dlouhodobě mezi nejlepší gymnázia v České republice (viz výsledky státní maturity z předmětů český jazyk, matematika, angl. jazyk).

Připravíme zájemce z 5. tříd základní školy nejen na přijímací řízení, ale pomůžeme jim také získat dobrý základ a rozvinout sebedůvěru ke studiu 1. ročníku Gymnázia ALTIS, popřípadě i jiné střední školy. Absolventi kurzu mohou získat nadstandardní znalosti a dovednosti oproti běžné ZŠ.

Oblast českého jazyka komplexně rozvíjí jak písemný, tak i mluvený jazykový projev, a obsahuje:

 • Výuku českého jazyka se zaměřením na současné požadavky.
 • Práci se speciálními jazykovými materiály zaměřenými na práci s informacemi a konkrétním textem, respektive jeho pochopení.
 • Nácvik a rozvoj kompetencí pomocí modelových testů.
 • Identifikace čtenářské gramotnosti dle mezinárodní klasifikace.
 • Rozvoj mluveného slova v komunikaci.

Oblast matematiky rozvíjí matematickou kompetenci, a to jak v písemné, tak i v ústní podobě, a obsahuje:

 • Výuka matematiky se zaměřuje především na zvládnutí určitých strategií potřebných k vyřešení matematického problému.
 • Zaměřujeme se nejen na písemnou podobu, ale také výrazně posilujeme i schopnost přesně a srozumitelně vyjadřovat myšlenky a matematicky argumentovat.
 • Nácvik a rozvoj kompetencí pomocí modelových testů.
 • Rozvoj schopnosti řešení matematických problémů v technických vědách.

Kurz bude probíhat od začátku listopadu do poloviny dubna (20 dvouhodin). Každé úterý (začátek 1. 11. 2016) od 16,00 hod. do 17,40 hod. na adrese: Gymnázium ALTIS, Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice. Cena kurzu je 7 900,- Kč. Přihlášku zašlete pomocí formuláře (zpět), poté vám budou zaslány pokyny k platbě.

Termíny výuky: 1. 11., 8. 11., 15. 11., 22. 11., 29. 11., 6. 12., 13. 12. 2016, 10. 1., 17. 1., 24. 1., 14. 2., 21. 2., 28. 2., 7. 3., 14. 3., 21. 3., 28. 3., 4. 4., 11. 4., 18. 4. 2017.

Přijďte a přesvědčte se sami ! Máme již 25 let zkušeností s výukou a stovky absolventů. Špičkové výsledky u státní maturity. Náš program je propracovaný a má vysokou úspěšnost vstupu na kvalitní vysoké školy, včetně škol v zahraničí.

Pro důkladnou přípravu doporučujeme tento kurz kombinovat s kurzem Povinné přijímací zkoušky 2017, který probíhá od začátku listopadu v pondělí, rovněž od 16,00 hodin.


Nový kurz - Povinné přijímací zkoušky 2017.

Kurz je určen pro uchazeče o osmileté gymnázium, to znamená žáky 5. tříd základní školy. Tito žáci budou pro školní rok 2017/2018 konat povinné státní přijímací zkoušky na gymnázium z českého jazyka a matematiky. Náplní kurzu je příprava pro úspěšné složení těchto zkoušek. Kurz proto sestává z odborného didaktického testování, kde bude procvičováno učivo ZŠ formou didaktických testů. Jejich obsah bude vycházet ze schválených dokumentů MŠMT a bude simulovat testy státní.

V kurzu, který je v rozsahu 20 dvouhodinových lekcí, budou žáci pod odborným vedením zkušených pedagogů postupně skládat řadu testů, včetně jejich rozboru a opravy. Získají tak potřebné znalosti, vědomosti a postupy, které jsou nutné u povinných testů z českého jazyka a matematiky.

Jedná se o vysoce specializovanou výuku. Přináší žákům specifické dovednosti a znalosti, rozvíjí jejich schopnosti při zjišťování úrovně vzdělání a připravuje je na testování.

Kurz bude probíhat od konce října 2016 do poloviny dubna 2017. Každé pondělí (začátek 7. 11. 2016) od 16,00 hod. do 17,40 hod. na adrese: Gymnázium ALTIS, Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice. Cena kurzu je 7 500,- Kč. Přihlášku zašlete nejpozději do 15. 9. 2016 pomocí formuláře (zpět), poté vám budou zaslány pokyny k platbě.

Termíny výuky: 31. 10., 7. 11., 14. 11., 28. 11., 5. 12., 12. 12., 19. 12. 2016, 9. 1., 16. 1., 23. 1., 30. 1., 13. 2., 20. 2., 27. 2., 6. 3., 13. 3., 20. 3., 27. 3., 3. 4., 10. 4. 2017.

Pokud nechcete nic ponechat náhodě, tak k tomuto kurzu doporučujeme kombinaci s přípravným kurzem pro 5. ročník, který probíhá od začátku listopadu 2016, vždy v úterý od 16,00 hodin.

Přijďte a přesvědčte se sami! Máme již 25 let zkušeností s výukou a stovky absolventů. Špičkové výsledky u státní maturity. Náš program je propracovaný a má vysokou úspěšnost vstupu na kvalitní vysoké školy, včetně škol v zahraničí.


VÍM, JAK SPRÁVNĚ ČÍST S POROZUMĚNÍM A PRACOVAT S ČÍSLY

KURZ VHODNÝ PRO ZÁJEMCE ZE 3. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Kurz je zajišťován kvalifikovanými vyučujícími a na škole, která patří dlouhodobě mezi nejlepší gymnázia v republice (viz výsledky státní maturity z předmětů český jazyk a matematika). Cílem kurzu je rozvinout čtenářskou a matematickou gramotnost a připravit žáky k úspěšnému přechodu na gymnaziální vzdělávání.

Číst s porozuměním a práce s čísly patří mezi základní studijní dovednosti. Tyto dovednosti jsou důležité nejenom ke studiu v mateřském jazyce, ale i v dalších cizích jazycích. Logické a kritické myšlení, které se ve velké míře rozvíjí v matematické části, je další dovedností, bez které proces učení s porozuměním nemůže nastat.

Na kurzu je čtenářská gramotnost zaměřena na to:

 • jak vyhledávat základní informace,
 • jak je vzájemně propojovat,
 • jak je včlenit do poznatkové struktury žáka,
 • jak je využívat při studiu ostatních předmětů.

Dovednosti se procvičují na modelových textech. Pokrok se zjišťuje dle mezinárodních standardů.

Na kurzu je matematická gramotnost zaměřena na to:

 • jak používat základní matematické strategie, které napomáhají řešit reálné problémy (například strategie pokus a omyl, strategie řešení pomocí tabulky, strategie vylučování, strategie zjednodušování apod.),
 • jak konkrétně řešit zajímavé problémy z reálného života,
 • jak efektivně propojovat poznatky z různých vědních oborů,
 • jak si oblíbit matematiku a technické vědy.

Dovednosti se procvičují na modelových příkladech. Pokrok se zjišťuje dle mezinárodních standardů.

Kurz bude probíhat od poloviny září do začátku června (30 dvouhodin). Každý čtvrtek (začátek 15. 9. 2016) od 15,00 hod. do 16,45 hod. na adrese: Gymnázium ALTIS, Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice. Cena kurzu je 8 500,- Kč. Přihlášku zašlete nejpozději do 15. 9. 2016 pomocí formuláře (zpět), poté vám budou zaslány pokyny k platbě.

Termíny výuky: 15. 9., 22. 9., 29. 9., 6. 10., 13. 10., 20. 10., 3. 11., 10. 11., 24. 11., 1. 12., 8. 12., 15. 12., 2016, 5. 1., 12. 1., 26. 1., 2. 2., 16. 2., 23. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3., 6. 4., 20. 4., 27. 4., 4. 5., 11. 5., 25. 5., 1. 6. 2017.

Kurz je vhodný pro zájemce, u kterých je patrné, že jejich vzdělávací potenciál je možné dále rozvíjet nad úroveň běžné základní školy. Absolventi mohou pokračovat i ve 4. ročníku ZŠ v kurzu, který programově navazuje na tuto akci.


VÍM, JAK SPRÁVNĚ ČÍST S POROZUMĚNÍM A PRACOVAT S ČÍSLY

KURZ VHODNÝ PRO ZÁJEMCE ZE 4. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL

Kurz je zajišťován kvalifikovanými vyučujícími a na škole, která patří dlouhodobě mezi nejlepší gymnázia v republice (viz výsledky státní maturity z předmětů český jazyk a matematika). Cílem kurzu je rozvinout čtenářskou a matematickou gramotnost a připravit žáky k úspěšnému přechodu na gymnaziální vzdělávání.

Číst s porozuměním a práce s čísly patří mezi základní studijní dovednosti. Tyto dovednosti jsou důležité nejenom ke studiu v mateřském jazyce, ale i v dalších cizích jazycích. Logické a kritické myšlení, které se ve velké míře rozvíjí v matematické části, je další dovedností, bez které proces učení s porozuměním nemůže nastat.

  Na kurzu je čtenářská gramotnost zaměřena na to:

 • jak vyhledávat základní informace,
 • jak je vzájemně propojovat,
 • jak je včlenit do poznatkové struktury žáka
 • jak je využívat při studiu ostatních předmětů.

Dovednosti se procvičují na modelových textech. Pokrok se zjišťuje dle mezinárodních standardů.

Na kurzu je matematická gramotnost zaměřena na to:

 • jak používat základní matematické strategie, které napomáhají řešit reálné problémy (například strategie pokus a omyl, strategie řešení pomocí tabulky, strategie vylučování, strategie zjednodušování apod.),
 • jak konkrétně řešit zajímavé problémy z reálného života,
 • jak efektivně propojovat poznatky z různých vědních oborů,
 • jak si oblíbit matematiku a technické vědy.

Dovednosti se procvičují na modelových příkladech. Pokrok se zjišťuje dle mezinárodních standardů.

Kurz bude probíhat od poloviny září do začátku června (30 dvouhodin). Každý čtvrtek (začátek 15. 9. 2016) od 15,00 hod. do 16,45 hod. na adrese: Gymnázium ALTIS, Dopplerova 351, Praha 10 – Petrovice. Cena kurzu je 8 500,- Kč. Přihlášku zašlete nejpozději do 15. 9. 2016 pomocí formuláře (zpět), poté vám budou zaslány pokyny k platbě.

Termíny výuky: 15. 9., 22. 9., 29. 9., 6. 10., 13. 10., 20. 10., 3. 11., 10. 11., 24. 11., 1. 12., 8. 12., 15. 12. 2016, 5. 1., 12. 1., 26. 1., 2. 2., 16. 2., 23. 2., 2. 3., 9. 3., 16. 3., 23. 3., 30. 3., 6. 4., 20. 4., 27. 4., 4. 5., 11. 5., 25. 5., 1. 6. 2017.

Kurz je vhodný pro zájemce, u kterých je patrné, že jejich vzdělávací potenciál je možné dále rozvíjet nad úroveň běžné základní školy. Absolventi mohou pokračovat i v 5. ročníku ZŠ v nultém ročníku gymnázia ALTIS (přípravný kurz) nebo kurzu pro přípravu ke státním přijímacím zkouškám.

Unicorn Ekospol Světová škola Cambridge English exams Maxdorf Značka Pečujeme o vzdělávání Charita.Praha Člověk v tísni Adra