HODNOCENÍ ŠKOLNÍ INSPEKCE

ZÁVĚRY INSPEKCE 2013

Ve školním roce 2012/2013 proběhla na naší škole inspekce ve dnech 7. 1. – 10. 1. 2013. Celou zprávu si můžete prohlédnout na www.csicr.cz. Zde uvádíme pouze závěry.
  • Činnost právnické osoby probíhá v souladu s údaji zapsanými v rejstříku škol a školských zařízení.
  • Školní vzdělávací program zohledňuje reálné podmínky školy a cíle v něm stanovené směřují k dosažení profilu absolventa.
  • Škola umožňuje rovný přístup ke vzdělávání a vytváří bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků, podporuje jejich zdravý fyzický i psychický rozvoj. Poradenské služby jsou zajišťovány na nadstandardní úrovni. Minimalizaci negativního chování žáků napomáhají efektivně nastavené preventivní mechanismy.
  • Vedení školy dlouhodobě uskutečňuje promyšlený systém řízení, který v nových podmínkách dále zefektivňuje. Řízení pedagogického procesu je na velmi dobré úrovni. Kontrolní systém, který je výsledkem dobré koncepční práce, je účinný.
  • Personální předpoklady jsou pro realizaci školního vzdělávacího programu školy velmi dobré. Další vzdělávání pedagogických pracovníků je nadprůměrné.
  • Systematicky prováděná a podporovaná obnova a rozvoj materiálně technických podmínek vytváří velmi dobré předpoklady pro kvalitní naplňování vzdělávacího programu školy.
  • V průběhu vzdělávání jsou uplatňovány účinné vzdělávací strategie podporující rozvoj funkčních gramotností (především čtenářské, matematické a sociální). Mimoškolní akce, projekty a další aktivity vhodně dotvářejí podmínky pro rozvoj osobnosti žáka a jeho funkčních gramotností. Vzdělávání je realizováno na požadované úrovni.
  • Výsledky vzdělávání žáků jsou na velmi dobré úrovni. Činnost školy v hodnocení celkových výsledků vzdělávání a ve sledování úspěšnosti žáků v průběhu vzdělávání je nadstandardní.
  • Spolupráce se sociálními partnery je pro školu přínosná, přispívá ke zkvalitnění výuky.
ZÁVĚRY INSPEKCE 2008

Ve dnech 7. až 10. 1. 2008 proběhla v naší škole kontrola České školní inspekce. Prokázala, že naše škola je skutečně kvalitní.

Školní vzdělávací program gymnázia je zpracován velmi kvalitně, v souladu se zásadami pro jeho zpracování. Koncepční a řídící práce vedení školy je nadstandardní. Zavedené kontrolní mechanizmy, vstřícnost managementu a tvůrčí klima školy jsou dobrými předpoklady pro naplňování vzdělávacího programu.
Gymnázium se profiluje jako škola rodinného typu se zaměřením na individuální přístup k žákům a na jejich osobnostní vývoj s pomocí nadstandardní diagnostiky výchovného a profesního poradenství po celou dobu studia. Ve vyučování jsou dlouhodobě používány pestré i netradiční metody a formy práce.
Personální politika je jednou z klíčových oblastí, které vedení školy věnuje mimořádnou pozornost, neboť ji považuje za pilíř výchovně-vzdělávacího procesu. Materiální podmínky školy jsou na průměrně úrovni. Umožňují sice realizaci cílů stavených v ŠVP, ale pro další rozvoj školy jsou limitující. Vedení školy má připraveno řešení tohoto problému pro školní rok 2008/2009.
Škola respektuje vzdělávací potřeby žáků se zdravotním znevýhodněním. Škola se systematicky věnuje prevenci sociálně patologických jevů a zapojuje do ní třídní učitele. Studijní výsledky žáků jsou celkově na velmi dobré úrovni, vysoká je i úspěšnost absolventů při přijímání na VŠ.

Celou zprávu si můžete prohlédnout na www.csicr.cz.
ZÁVĚRY INSPEKCE 2003

Ve školním roce 2002/2003 proběhla na škole inspekce ve dnech 3. 2 – 6. 2. 2003. Celou zprávu je možno shlédnout na www.csicr.cz – zde uvádíme pouze závěr.

Charakteristickým znakem personálních podmínek vzdělávání a výchovy je stabilizovaný pedagogický sbor, který je sžitý se školou a využívá své zkušenosti a znalosti ve prospěch naplňování její filozofie, která spočívá v myšlence pojímat školu jako „dílnu lidskosti“. Principy týmové spolupráce učitelů se projevují znalostí individuálních potřeb všech žáků, k tomu slouží propracovaný systém jejich diagnostiky. Na něm se podílí především výchovná poradkyně, která dlouhodobě sleduje a hodnotí vývoj jak žáků, tak i třídních kolektivů a předkládá učitelům metodická a výchovná doporučení. Kontrolní mechanizmy jsou účinné, vycházejí ze Systému vnitřní kontroly, mapují všechny oblasti školy a jsou zaměřeny na následnou kontrolu a přijímání adekvátních opatření. Velká pozornost je věnována úzkému neformálnímu kontaktu školy s žáky i rodiči. Významnou pozornost sehrává odbornost a entuziasmus členů vedení školy, kteří se v oblasti školství mj. prezentují vlastní publikační činností.

Většina výuky probíhá v kmenových učebnách, informatika a výpočetní technika je vyučována v nově přebudované odborné učebně. Tělesná výchova je realizována v tělocvičně TJ Sokol Kunratice, její prostory a vybavení umožňují plnit osnovy předmětu. Stejně tak se škola snaží i v dalších případech o zajištění odpovídající náhrady v oblasti materiálních podmínek (absence odborné učebny k výuce chemie a biologie je kompenzována realizací laboratorních cvičení v objektech VŠ). Ve škole je k dispozici didaktická technika a ve výuce je využívána. V maximální míře je přes finanční náročnost využívána učiteli i žáky digitální kopírka. Učebnice jsou žákům poskytovány v průběhu celého studia, tedy i na vyšším stupni gymnázia. Knihovna, která je esteticky velmi hezky zařízena, slouží i jako studovna. Hlavními trendy jsou zde nákup cizojazyčné beletrie s cílem zvyšování jazykové gramotnosti a statut knihovny jako mediálního centra. Průběh a výsledky vzdělávání a výchovy byly ve sledované výuce kladně ovlivněny vysokou angažovaností všech učitelů a jejich osobní zodpovědností za výsledky práce žáků. Absence odborné způsobilosti ve výuce tělesné výchovy byla částečně nahrazena emotivním pojetím výuky. Typickým znakem v oblasti motivace je propojování získaných znalostí a dovedností se životní realitou, kdy škola nepředstavuje zásobník faktů, ale připravuje žáky na budoucí profesní i osobní situace, před které budou postaveni. Žáci jsou hodnoceni nejen pro známku, ale především pro možnost sebereflexe, využívají i možnost vzájemného hodnocení. Výuka probíhá ve znamení odbornosti a náročnosti, s variabilitou metod (pouze někde převládal frontální výklad), s individuálním přístupem k žákům a využitím mezipředmětových vztahů. Občas se vyskytly nedostatky v uplatňování zpětné vazby (chemie, informatika). Výrazným pozitivem je vstřícný přístup všech učitelů k žáků a navození přátelské a klidné atmosféry, převážně velmi pracovní. Demokratický styl výuky, který je založený na vzájemné toleranci a dialogu, vytváří pocit sounáležitosti učitelů i žáků se školou.

Unicorn Ekospol Světová škola Cambridge English exams Maxdorf Značka Pečujeme o vzdělávání Charita.Praha Člověk v tísni Adra