DIAGNOSTIKA STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Rodičům doporučujeme naši diagnostiku studijních předpokladů v době před přijímacím řízením, v jejímž rámci získají mnoho cenných informací o studijních schopnostech svých dětí, a které je možno následně využít v rámci přijímacího řízení gymnáziem.

Diagnostika studijních předpokladů se skládá z několika na sebe navazujících částí.

 1. Test studijních předpokladů (forma písemná, čas limitovaný).
 2. Osobnostní dotazníky (forma písemná, individuální tempo).
 3. Všeobecný přehled (forma ústní).
 4. Logické a kritické myšlení (forma ústní).
 5. Test angličtiny (forma elektronická, čas limitovaný, zařazení na úroveň dle Společného evropského referenčního rámce pro výuku jazyků). oxfordenglishtesting.com
 6. Testy funkční gramotnosti (forma ústní a písemná).
  • Čtenářská gramotnost.
  • Matematická gramotnost.
  • Jazyková gramotnost.
  • Komunikační gramotnost.
  • Pracovní gramotnost.

V těchto částech se sledují tyto kompetence.

1. Kompetence k učení

 • Psaní bez pravopisných chyb v rozsahu 1. – 4. ročníku základní školy.
 • Čtení bez chyb.
 • Čtení s porozuměním.
 • Práce s textem.
 • Práce s informacemi.
 • Naslouchání praktické a věcné.
 • Práce s čísly, schopnost logického myšlení a analýzy matematického textu.

2. Kompetence k řešení problémů

 • Samostatné řešení problémových úloh.

3. Kompetence komunikativní

 • Výstižný, souvislý a kultivovaný ústní i písemný jazykový projev.

4. Kompetence sociální a personální

 • Žák účinně spolupracuje.

5. Kompetence občanské

 • Žák zná svá práva a povinnosti.
 • Žák se rozhoduje zodpovědně podle dané situace.

6. Kompetence pracovní

 • Žák je schopen se rychle adaptovat na nové pracovní podmínky.
 • Žák se při pracovní činnosti zaměřuje na kvalitu výsledku.

Většina úkolů a činností je hodnocena na devítistupňové škále.

Rodiče získávají tyto výstupy z absolvované diagnostiky.

 1. Komplexní písemná zpráva.
 2. Grafické zpracování testu obecných studijních předpokladů a dovednostních úkolů.
 3. Hodinový pohovor nad výsledky diagnostiky, jehož součástí je i poskytnutí odborných rad (popřípadě písemných materiálů) ke zlepšení strategie učení.
 4. Výstupem absolvovaného testu z anglického jazyka je osvědčení o splnění kritérií pro zařazení do úrovně A1-B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro výuku jazyků.


Na diagnostiku je možno se přihlásit pomocí formuláře.

Unicorn Ekospol Světová škola Cambridge English exams Maxdorf Značka Pečujeme o vzdělávání Charita.Praha Člověk v tísni Adra